MAR­GRET­HE PÅ G

Dron­nin­gen går til græn­sen af, hvad hun kan til­la­de sig i ud­læn­din­ge­de­bat­ten, me­ner eks­per­ter

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

UD­LÆN­DIN­GE

Dron­ning Mar­gret­he er på gyn­gen­de grund, når hun blan­der sig i vær­di­de­bat­ten om flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, som hun gjor­de i et stort in­ter­view i Ber­ling­s­ke søn­dag.

Det me­ner fle­re sam­funds­for­ske­re med ind­sigt i bå­de po­li­tik og kon­ge­hu­sets stil­ling, som BT har talt med.

Dron­nin­gen le­gi­ti­me­rer hold­nin­ger, der ik­ke er fær­di­ge med at ud­vik­le sig i be­folk­nin­gen og sam­funds­de­bat­ten, me­ner Jo­han­nes Andersen, lek­tor i sam­funds­for­hold ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, der og­så har kom­men­te­ret dansk po­li­tik i år­ti­er.

Fast­fry­ser hold­nin­ger

» Hvor langt de fle­ste i fir­ser­ne og halv­fem­ser­ne men­te, man skul­le væ­re an­stæn­di­ge og af­hol­de sig fra dums­mar­te be­mærk­nin­ger, er det nu stik omvendt, og langt de fle­ste er nok eni­ge med Dron­nin­gen og­så nu. Men hold­nin­ger­ne er ik­ke fros­set fast end­nu. Og Dron­nin­gen er med til at fast­fryse hold­nin­gen og sæt­te ord på nog­le po­si­tio­ner, som ik­ke er fær­di­ge med at ud­vik­le sig. Hun læg­ger sig op ad nog­le po­li­ti­ske syns­pun­ker, som der sta­dig er stor dis­kus­sion om. Og hun er der­med med til at le­gi­ti­me­re de hold­nin­ger. Og det sy­nes jeg ik­ke er Dron­nin­gens rol­le, « si­ger Jo- han­nes Andersen.

Dron­ning Mar­gret­he si­ger i et stort fød­sels­dag­s­in­ter­view med Ber­ling­s­ke, at » det er klart, at når folk kom­mer ude­fra, må de for­stå, hvor de er kom­met hen. «

» Når de be­gyn­der at gø­re ting, som ik­ke stem­mer overens med det sto­re møn­ster i det dan­ske sam­fund, må de ind­se, at den går ik­ke, « si­ger Dron­nin­gen. flygt­nin­ge og ind­van­dre­re om at gø­re en stør­re ind­sats for at til­pas­se sig det dan­ske sam­fund.

Kon­ge­hu­set må prin­ci­pi­elt ik­ke blan­de sig i po­li­tik. Det kan væ­re en svær balancegang, og der­for er Stats­mi­ni­ste­ri­et med til at skri­ve og god­ken­de hen­des nytårs­ta­ler. Men Dron­nin­gen har og­så selv gen­nem åre­ne vist en fin fin­ger­spids- for­nem­mel­se for, hvor langt hun kan gå, og det blev mod­ta­get med be­gej­string, da hun tal­te om dums­mar­te be­mærk­nin­ger. Si­den har be­folk­nin­gen nær­mest ven­tet med spæn­ding på nye op­san­ge fra den klo­ge re­gent. Spørgs­må­let er, om hun nu har be­væ­get sig helt ud til el­ler over kanten for, hvad der lig­ger in­den for hen­des be­fø­jel­ser.

Stem­me­ret til Dron­nin­gen?

» Vi bur­de gi­ve Dron­nin­gen stem­me­ret. Da hun tal­te om dums­mar­te be­mærk­nin­ger, hand­le­de det me­re om vo­res om­gang med hin­an­den. Men det­te er jo en po­li­tisk ud­ta­lel­se. Hun flyt­ter græn­sen for, hvad kon­ge­hu­set ta­ler om. Hun si­ger jo fak­tisk, at Dan­mark ik­ke skal væ­re et mul­ti­kul­tu­relt sam­fund. Dansk Fol­ke­par­ti har haft suc­ces med at sæt­te dags­or­de­nen i man­ge år. Og blå blok og rød blok har ik­ke ev­net at sæt­te an­dre og vig­ti­ge­re po­li­ti­ske dags­or­de­ner, « si­ger Jo­han­nes Andersen.

Bent Gre­ve, pro­fes­sor på In­sti­tut for Sam­fund og Glo­ba­li­se­ring på RUC, me­ner, at Dron­nin­gen er i sin go­de ret

MAN­DAG 13. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.