GYN­GEN­DE GRUND ’’

BT - - MERE NÆSTE SIDEREDIGE7RET - Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, kon­ge­hu­s­eks­pert

MAN­DAG 13. APRIL 2015

Det er me­get mar­kan­te ud­mel­din­ger, Dron­nin­gen kom­mer med i for­hold til, hvad hun har sagt tid­li­ge­re. Hun har grad­vist skær­pet to­nen de se­ne­re år

til at ud­ta­le sig om em­net. Men at hun er med til at skæ­re al­le ud­læn­din­ge over én kam.

» Dron­ning Mar­gret­he har ret til at ud­ta­le sig li­ge­som al­le an­dre. Men hun er i en po­si­tion, hvor det, hun si­ger, kan bli­ve ve­jet på en guld­vægt, for­stå­et og mis­for­stå­et. Så der er en ri­si­ko for, at hun bli­ver ta­get til ind­tægt for me­re, end hun egent­lig me­ner. Det er rig­tigt, at det er svært at in­te­gre­re ud­læn­din­ge i det dan­ske sam­fund. Og det er vig­tigt, at de får job, for det gør det nem­me­re at in­te­gre­re dem, men det er svært, for­di de er en me­get sam­men­sat grup­pe. Der mang­ler nu­an­cer i de­bat­ten, og det er uri­me­ligt at skæ­re dem over en kam. Og det gør Dron­nin­gen må­ske og­så med si­ne ud­ta­lel­ser, « si­ger Bent Gre­ve.

Li­ge til græn­sen

Hi­sto­ri­ke­ren og kon­ge­hu­s­eks­per­ten Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen me­ner, at Dron­nin­gen går til græn­sen af, hvad hun kan til­la­de sig.

» Det er me­get mar­kan­te ud­mel­din­ger, Dron­nin­gen kom­mer med i for­hold til, hvad hun har sagt tid­li­ge­re. Hun har grad­vist skær­pet to­nen de se­ne­re år. I 2006 tal­te hun og­så om ud­læn­din­ge­spørgs­må­let, og si­den da har hun i hø­je­re grad gjort op­mærk­som på, at ud­læn­din­ge og­så skal til­pas­se sig Dan­mark, og det­te in­ter­view er en fo­re­lø­big kul­mi­na­tion på de hold­nin­ger, « si­ger han.

» Dron­nin­gen går ik­ke for langt. Hun går li­ge til græn­sen for, hvad hun kan si­ge. Hun på­pe­ger nog­le væ­sent­li­ge sam­funds­mæs­si­ge pro­ble­mer, som og­så dis­ku­te­res po­li­tisk, men hun ta­ger ik­ke stil­ling til, hvor­dan man skal lø­se pro­ble­mer­ne. Hun ta­ger hel­ler ik­ke stil­ling på en må­de, så man kan læg­ge en be­stemt po­li­tisk linje hen over. Dron­nin­gen har op­byg­get me­re og me­re respekt hos be­folk­nin­gen gen­nem åre­ne, og man­ge lyt­ter til, hvad hun si­ger. Net­op be­folk­nin­gens po­si­ti­ve syn på re­gen­ten og hen­des sto­re liv­ser­fa­ring gør, at dron­ning Mar­gret­he har skru­et op for re­to­rik­ken over de se­ne­re år, Men hun vil al­drig gå over græn­sen. Det er hun alt for klog til, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Mora­li­se­ren­de hold­ning

Mikael Jalving, der er for­fat­ter og de­bat­tør, og blog­ger på Jyl­lands- Po­sten, er be­gej­stret over Dron­nin­gens kurs­skif­te:

» Det er over­ra­sken­de, at den re­a­lis­me, vi an­dre fed­ter rundt i til dag­lig, nu er trængt helt ind til Dron­nin­gen. Pro­ble­mer­ne er nu så sto­re, aku­t­te og struk­tu­rel­le, at selv hen­des ma­jestæt har op­da­get dem og in­drøm­mer, at de ek­si­ste­rer. På trods af hen­des egen lidt dums­mar­te hold­ning. For det var jo hen­de selv, der var dums­mart til­ba­ge i 80er­ne og hav­de en mora­li­se­ren­de hold­ning til em­net. Hun pe­ge­de fin­gre ad be­folk­nin­gen den­gang, og det er hun så holdt op med nu. Nu ta­ler hun om dem og os. Hun si­ger alt det, man ik­ke må si­ge. Nu er pro­ble­met så stort, at man ik­ke kan hol­de det skjult læn­ge­re, « si­ger Mikael Jalving.

» Når de be­gyn­der at gø­re ting, som ik­ke stem­mer overens med det sto­re møn­ster i det dan­ske sam­fund, må de ind­se, at den går ik­ke, « si­ger dron­ning Mar­gret­he i et in­ter­view, der blev bragt i Ber­ling­s­ke i går. Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.