GODT GÅE

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR -

mis med vo­res fri­heds­vær­di­er og nor­mer, men har hun no­gen­sin­de ment det mod­sat­te? At de ba­re skul­le ta­ge de­res ji­had og sha­ria med her­op? Ti­den er in­de til at stil­le krav til f. eks. de un­ge, som er hav­net i ra­di­ka­le mil­jø­er, « si­ger Kha­te­rah Parwa­ni og un­drer sig over, at Dron­nin­gen of­fi­ci­elt ik­ke bør me­ne no­get po­li­tisk.

» Det er os, der har et pro­blem med vo­res rum­me­lig­hed, hvis vo­res dron­ning ik­ke må ha­ve en hold­ning til det, der fyl­der så me­get i vo­res sam­fund i dag, « si­ger Kha­te­rah Parwa­ni.

Ind­van­drer­de­bat­tør Mo­ha­med Gel­le, der er tid­li­ge­re for­mand for So­ma­lisk Net­værk i Dan­mark, er enig.

» Dron­nin­gen si­ger ba­re det, man­ge bor­ge­re tæn­ker og læn­ge har tænkt - og­så fler­tal­let af ind­van­dre­re. Hun si­ger det klart og ty­de­ligt, og des­u­den tror jeg, hen­des ma­jestæt har nøj­ag­tig de sam­me hold­nin­ger nu, som hun hav­de i 1984 - ti­den er ba­re en an­den. Dron­ning Mar­gret­he har helt ret, når hun si­ger, at man selv­føl­ge­lig skal in­d­ord­ne sig de fæl­les vær­di­er i det nye sam­fund, man er kom­met til. Hen­des ud­ta­lel­ser er me­get so­bre, nøg­ter­ne og diplo­ma­ti­ske, « si­ger Mo­ha­med Gel­le.

Gift med en ind­van­drer

Spørgs­må­let er, om Dron­nin­gens ud­mel­din­ger ryk­ker no­get. 59 pro­cent sva­re­de i BTs af­stem­ning, at de in­tet æn­drer, mens 37 pro­cent me­ner, at det li­ge­frem kan gav­ne in­te­gra­tio­nen. For­hå­bent­lig er det hen­des sig­te, si­ger film­pro­du­cent Pe­ter Aal­bæk, der be­teg­ner sig selv som ’ kæm­peroy­a­list’.

» Hun er selv gift med en ind­van­drer og be­stemt ik­ke småt kø­ren­de i sit men­ne­ske­syn, så det er sagt i en op­rig- tig hu­ma­ni­stisk in­ter­es­se for sam­fun­det. Hen­des hold­nin­ger vil al­tid kun­ne tol­kes som po­li­ti­ske, men vi kan jo ik­ke ha­ve en stum og blind mo­nark. Det er trods alt hen­de, der skri­ver un­der på lan­dets love. Det er fak­tisk helt i tråd med det, den dan­ske be­folk­ning og det de fle­ste ind­van­dre­re, jeg ken­der, me­ner, « si­ger Pe­ter Aal­bæk.

En spand vand i ho­ve­d­et

Én, der er det mod­sat­te af ’ kæm­peroy­a­list’, er for­fat­ter Knud Ro­mer, og selv som er­klæ­ret re­pu­bli­ka­ner kan han ik­ke hid­se sig op over, at dron­ning Mar­gret­hes syns­punk­ter ten­de­rer det po­li­ti­ske.

MAN­DAG 13. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.