Imam: Har vi og­så mi­stet Dron­nin­gen?

Dansk imam ærg­rer sig over, at dron­ning Mar­gret­he fort­sæt­ter po­li­ti­ker­nes ne­ga­ti­ve to­ne

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR - Jon Kir­ke­terp Jør­gen­sen jo­jr@ bt. dk

RE­AK­TION

Mens Dron­nin­gens in­ter­view har vakt be­gej­string blandt man­ge, me­ner den dan­ske imam Fa­tih Alev, at man­ge mus­li­mer vil fø­le, at de har mi­stet en kær støt­te.

» Jeg vil ik­ke si­ge, at hun har mi­stet respek­ten i ind­van­drer­grup­per, men tag ik­ke fejl, der er nok rig­tig man­ge i ind­van­drer­mil­jø­er, som vil si­ge: ’ ej, har vi nu og­så mi­stet Dron­nin­gen’ « si­ger Fa­tih Alev, der er imam og tid­li­ge­re for­mand for Dansk Is­la­misk Cen­ter.

Han re­a­ge­rer på Ber­ling­s­kes in­ter­view med dron­ning Mar­gret­he i går. Her tal­te Dron­nin­gen om at men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark, skal for­stå de dan­ske vær­di­er.

Fa­tih Alev for­kla­rer, at dron­ning Mar­gret­he er me­get el­sket blandt dan­ske mus­li­mer. Når hun be­sø­ger f. eks. ghet­to­om­rå­der, er det iføl­ge Fa­tih Alev et ’ kæm­pe til­løbs­styk­ke’. Men med de se­ne­ste ud­ta­lel­ser læg­ger hun sig iføl­ge ima­men i mal­strøm­men på den po­li­ti­ske ind­van­drer­de­bat, som han kal­der for ne­ga­tiv. Og det gør ondt.

» Når en af ens kæ­re kom­mer med en be­mærk­ning, som kan tol­kes i ne­ga­tiv ret­ning, så vil det gø­re ek­stra ondt. Og man­ge vil nok sy­nes, at hun har gi­vet ef­ter for de­bat­ten og er med til at ska­be et ’ dem’ og ’ os’, « si­ger Fa­tih Alev.

Høj­re­d­rej­ning

Fa­tih Alev un­drer sig over, at Dron­nin­gen kom­mer med de ud­ta­lel­ser, der iføl­ge ham min­der om po­li­ti- ker­nes val­gre­to­rik. Han me­ner, at de­bat­ten i Dan­mark er nå­et helt til Dron­nin­gen.

» Det er ik­ke kun de po­li­ti­ske par­ti­er, der er ble­vet me­re høj­re­d­re­je­de. Selv Dron­nin­gen er ble­vet på­vir­ket af den ten­dens, der er i sam­fun­det. Hun har må­ske tænkt, at hun skul­le yt­re sig me­re kri­tisk for ik­ke at vir­ke naiv, « for­kla­rer han.

For ukon­kret

Men der er iføl­ge ima­men ik­ke no­get naivt i at væ­re nu­an­ce­ret. Og nu­an­cer­ne vil­le hun ha­ve be­holdt, hvis ik­ke hun hav­de talt om, at ind­van­drer­ne er nødt til at til­pas­se sig sam­fun­det.

» Det er jo en selv­føl­ge, at man skal det. Men man kan ik­ke til­pas­se sig på al­le må­der. så hvad er det, hun kon­kret me­ner? Det er hun nødt til at ud­dy­be. El­lers ta­ler hun i for­læn­gel­se af den ek­si­ste­ren­de de­bat om ind­van­dre­re, « si­ger Alev, der og­så be­kla­ger, at Dron­nin­gen ik­ke sam­ler fol­ket med si­ne ud­ta­lel­ser.

» Det er ær­ger­ligt. Det er jo hen­des rol­le at sam­le folk, så al­le sam­funds­grup­per kan si­ge: ’ det her er min dron­ning’, hvil­ket hun og­så har gjort i lang tid, « si­ger Fa­tih Alev.

Mary mød­te al­drig In­grid

» Jeg tror, at min mor vil­le ha­ve væ­ret me­get glad for Mary. De mød­tes al­drig. Fre­de­rik hav­de kun li­ge mødt Mary, da min mor dø­de. Men jeg tror, at han al­le­re­de på det tids­punkt var tem­me­lig sik­ker på, at det var her, der skul­le sæt­tes ind, « for­tæl­ler hun til Ber­ling­s­ke.

Dron­ning In­grid dø­de i novem­ber 2000 - alt­så blot to må­ne­der ef­ter at Fre­de­rik og Mary hav­de mødt hin­an­den før­ste gang.

Dron­nin­gen for­tæl­ler des­u­den i in­ter­viewet, at hun er stolt over Kron­prin­ses­sens ar­bej­de med blandt an­det kvin­der, der er ud­sat for vold, og mob­ning i sko­ler­ne - bå­de som dron­ning og som svi­ger­mor. Selv­om hun ik­ke er helt sik­ker på, hvor­dan hun bli­ver op­fat­tet som svi­ger­mor.

» Det kan væ­re, at jeg er en ræd­sels­fuld svi­ger­mor, men hun er stolt! « for­tæl­ler Dron­nin­gen. jo­jr

Imam Fa­tih Alev for­tæl­ler, at Dron­nin­gen er me­get po­pu­lær blandt her­bo­en­de mus­li­mer, men han er ked af, at hun nu føl­ger po­li­ti­ker­nes ne­ga­ti­ve to­ne i ud­læn­din­ge­de­bat­ten. Fo­to: Lars Hels­ing­hof og Keld Navn­toft

Dron­ning Mar­gret­he har li­ge fra dag ét væ­ret glad for sin svi­ger­dat­ter Mary. Fo­to: Kled Nabvn­toft

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.