Dron­nin­gen om Mary: Ma­kron­bun­den var i or­den

BT - - DAF ING MARGRETHE 75 ÅR -

FØR­STE MØ­DE

Det før­ste mø­de med svi­ger­mor kan få de fle­ste til at ryste i buk­ser­ne, og når svi­ger­mor så end­da er dron­ning, så er der end­nu me­re grund til at væ­re nervøs. Men da kron­prins Fre­de­rik for før­ste gang vi­ste sin ud­kår­ne frem for sin mor, dron­ning Mar­gret­he, gik det hel­dig­vis bed­re end no­gen kun­ne drøm­me om. Dron­nin­gen var nem­lig vild med Mary.

Det for­tæl­ler dron­ning Mar­gret­he i et eks­klu­sivt in­ter­view med Ber­ling­s­ke søn­dag.

» Jeg må si­ge, at den al­ler­før­ste gang, han lod mig mø­de hen­de, hå­be­de jeg, at det vil­le hol­de. Som man si­ger: Ma­kron­bun­den var i or­den. Det ud­tryk brug­te min mor, og det var ty­de­ligt, at ma­kron­bun­den i høj grad var i or­den, « for­tæl­ler Dron­nin­gen om Mary.

Kron­prins Fre­de­rik mød­te sin ko­ne - au­stral­ske Mary Do­nald­son - da han var på be­søg i Sid­ney un­der De Olym­pi­ske Le­ge i 2000. I ok­to­ber 2003, hvor dron­ning Mar­gret­he alt­så hav­de kon­sta­te­ret, at ’ ma­kron­bun­den var i or­den’, of­fent­lig­gjor­de kon­ge­hu­set, at Fre­de­rik og Mary var ble­vet for­lo­vet. De blev gift i maj 2004.

Og iføl­ge dron­ning Mar­gret­he vil­le og­så hen­des egen mor, dron­ning In­grid, ha­ve syn­tes godt om Fre­de­riks ud­kår­ne. Det for­tæl­ler hun i in­ter­viewet med Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.