34,6 mil­li­o­ner kr. til Kræf­tens Bekæm­pel­se

BT - - NF ER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Pre­ben Mad­sen

IND­SAM­LING

For 30. år i træk har fri­vil­li­ge dan­ske­re stemt dørklok­ker for at ind­sam­le pen­ge til forsk­ning i kræft. I år er der ble­vet ind­sam­let 34,6 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser Kræf­tens Bekæm­pel­se.

» Vi er rig­tig gla­de for den støt­te, som dan­sker­ne end­nu en gang har vist os, « si­ger Leif Vestergaard Pe­der­sen, der er di­rek­tør i Kræf­tens Bekæm­pel­se.

Igen i år har land­s­ind­sam­lin­gen budt på rø­ren­de hi­sto­ri­er, for­tæl­ler di­rek­tø­ren.

» Li­ge fra en kvin­de, der net­op var ble­vet er­klæ­ret rask og hav­de et stør­re be­løb lig­gen­de pa­rat til ind­sam­le­ren, til hjem­lø­se, der sæl­ger de­res fla­sker og do­ne­rer pen­ge­ne. Selv mød­te jeg en lil­le dreng på min ru­te, der tøm­te si­ne lom­mer for små­pen­ge. Vi er dybt tak­nem­li­ge for al­le be­løb – sto­re som små, « si­ger han.

Bå­de bøt­te og mo­bil

De 34,6 mil­li­o­ner ind­sam­le­de kro­ner tæl­ler re­sul­ta­tet fra ind­sam­lings­bøt­ter­ne, er­hvervs­li­vets do­na­tio­ner, ind­sam­lin­ger på net­tet og fra be­ta­ling­s­tje­ne­ster­ne Mo­bilepay og Swipp. Der­til kom­mer de kro­ner, dan­sker­ne gi­ver via giro­kort, sms og fast­net­te­le­fon.

Stor tak

» Uden den enor­me støt­te fra be­folk­nin­gen vil­le vi ik­ke kun­ne ba­ne vej­en for, at fær­re får kræft og at fle­re over­le­ver og får et godt liv ef­ter syg­dom­men. Der­for skal der ly­de et stort tak til al­le dem, der har brugt da­gen i dag på at gø­re en for­skel for kræftram­te og på­rø­ren­de i Dan­mark, « si­ger Leif Vestergaard Pe­der­sen.

I de 30 år, land­s­ind­sam­lin­gen har ek­si­ste­ret, er der ble­vet sam­let om­kring 700 mil­li­o­ner kro­ner ind til bekæm­pel­se af kræft.

I går stem­te fri­vil­li­ge dørklok­ker for at ind­sam­le pen­ge til forsk­ning i kræft.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.