Par­ti­fæl­ler vil sæt­te stem­me­slu­ger på bæn­ken

BT - - NF ER -

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen ( EL) kan se neg­le­bi­den­de til, mens valg­da­to­en sta­dig er ukendt. En­heds­li­stens po­li­ti­ske ord­fø­rer er fær­dig i Fol­ke­tin­get, hvis ik­ke val­get bli­ver af­holdt in­den 5. ju­ni, for så fal­der hun for par­tiets ro­ta­tions­prin­cip. Det har fle­re gan­ge væ­ret dis­ku­te­ret, om En­heds­li­sten skul­le se bort fra ro­ta­tions­prin­cip­pet for at kun­ne genop­stil­le sin stem­me­slu­ger, men det har par­tiets le­del­se af­vist. Og blandt En­heds­li­stens by­rå­ds­med­lem­mer er der hel­ler ik­ke stem­ning for at gå på kom­pro­mis med prin­cip­per­ne for den fol­kekæ­re po­li­ti­ker.

Jo­han­ne Sch­midt- Nielsen fik lidt over 47.000 stem­mer ved val­get i 2011. BNB

Jo­han­ne Sch­midt- Ni­el­sens ta­bu­ret i Fol­ke­tin­get vak­ler.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.