For­æl­dre: Le­ge­grup­per kan for­bed­re børns triv­sel

BT - - NF ER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

SKO­LE­GANG

Den dår­li­ge triv­sel blandt ele­ver i fol­ke­sko­len, som en un­der­sø­gel­se fra tæn­ket­an­ken Ce­vea pe­ger på, kan for­æl­dre­ne selv væ­re med til at for­bed­re ved nog­le små kneb.

Det me­ner lands­for­man­den i fore­nin­gen Sko­le og For­æl­dre, Mette With Ha­gen­sen.

» Le­ge­grup­per, hvor for­æl­dre­ne har an­sva­ret for at in­vi­te­re bør­ne­ne hjem på skift, er en god løs­ning, der lig­ger li­ge til. Den sik­rer og­så, at ele­ver­ne får ven­ner, de kan glæ­de sig til at mø­de ov­re i sko­len, « si­ger hun.

Det er i en ny ana­ly­se fra tæn­ket­an­ken Ce­vea, at tre ud af ti børn i vis­se kom­mu­ner gi­ver ud­tryk for, at de ik­ke er gla­de for at gå i sko­le. Det er for­trins­vis i Vest- og Sydsjæl­land, ele­ver­ne tri­ves dår­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.