Luft­hansa- læ­ger vil­le ha­ve Lu­bitz i be­hand­ling

BT - - NF ER - Ida Mey­er Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fly­sel­ska­bet Luft­hansas eg­ne læ­ger men­te, at pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz, der mistæn­kes for at ha­ve flø­jet et Ger­manwings- fly di­rek­te ind i en bjergsi­de i de fran­ske al­per, hav­de be­hov for psy­ko­lo­gisk be­hand­ling.

Det skri­ver den ty­ske avis Bild.

Bild ci­te­rer do­ku­men­ter, som de ty­ske luft­fart­smyn­dig­he­der har få­et ad­gang til, og i do­ku­men­ter­ne står der an­gi­ve­ligt, at ’ Lu­bitz bør fort­sat mod­ta­ge psy­ko­lo­gisk be­hand­ling, selv om han er ble­vet er­klæ­ret eg­net til at fly­ve’ af en uaf­hæn­gig eks­pert i 2009.

Det er sam­me år, som An­dreas Lu­bitz af­brød sin fly­ve­træ­ning og in­for­me­re­de Luft­hansa om sin psy­ki­ske syg­dom. Iføl­ge avi­sen har Luft­hansa ik­ke øn­sket at ud­ta­le sig om sa­gen.

Fly­et, med i alt 150 men­ne­sker om bord, styr­te­de ned i de fran­ske al­per om for­mid­da­gen 24. marts, ef­ter at kap­ta­j­nen hav­de for­ladt co­ck­pit­tet for at gå på toilet­tet, hvor­ef­ter An­dreas Lu­bitz lå­ste dø­ren.

Fran­ske ef­ter­for­ske­re me­ner, at An­dreas Lu­bitz her­ef­ter med vil­je lod Ger­manwings- fly­et styr­te.

Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Mir­ror har un­der­sø­gel­ser af An­dreas Lu­bitz’ com­pu­ter vist, at han in­den flystyr­tet søg­te ef­ter in­for­ma­tio­ner om selv­mord­s­me­to­der og ef­ter op­lys­nin­ger om dø­ren til co­ck­pit­tet.

Pi­lo­ten An­dreas Lu­bitz hav­de iføl­ge Luft­hansas eg­ne læ­ger be­hov for psy­ko­log­be­hand­ling. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.