’ Ja­mie har et g

Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau ny­der sin stjernerolle som Ja­mie Lan­ni­ster i ’ Game of Thrones’ – så læn­ge det va­rer

BT - - NF ER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

I dag be­gyn­der fem­te sæ­son af den ame­ri­kan­ske se­rie ’ Game of Thrones’ med bl. a. dan­ske Ni­ko­laj CosterWal­dau i én af de helt sto­re ho­ved­rol­ler. I den­ne snak med BT for­tæl­ler Ni­ko­laj, hvor­for du i dén grad bør føl­ge med.

I fil­ma­ti­se­rin­gen af Ge­or­ge RR Mar­tins fan­ta­sy- ro­man­se­rie, der kan ses i 193 lan­de, spil­ler Ni­ko­laj rid­der­livvag­ten Ja­mie Lan­ni­ster, der på én gang er bå­de helt og skurk.

I se­ri­ens al­ler­før­ste af­snit ( sæ­son ét) skub­ber Ja­mie så­le­des – uden at fortræk­ke en mi­ne – en ti- årig dreng ud fra et tårn­vid­nue. Ja­mie har des­u­den tre børn med sin egen sø­ster. Og i slut­nin­gen af fjer­de sæ­son var han in­di­re­ke skyld i sin egen fars bruta­le mord.

I se­ri­ens tred­je sæ­son fik Ja­mie Lan­ni­ster hug­get sin go­de fæg­te­hånd af. Han vend- te dog stærkt til­ba­ge. Men li­ge­som al­le an­dre rol­ler i den ame­ri­kan­ske stor­se­rie kan Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau al­drig fø­le sig sik­ker. Ge­or­ge RR Martin har nem­lig for va­ne at slå si­ne stør­ste stjer­ner ihjel uden var­sel.

Ny­der tu­ren

Men Ni­ko­laj ny­der tu­ren, så læn­ge den va­rer. Og li­ge før ver­denspre­mi­e­ren på se­ri­ens fem­te sæ­son stil­le­de Ni­ko­laj op til nog­le nys­ger­ri­ge spørgs­mål fra BT:

Hvor­dan vil du in­tro­du­ce­re ’ Game of Thrones’ til en per­son, der al­drig har set se­ri­en. Hvor­for bør man se med. Og hvor­dan skil­ler ’ Game of Thrones’ sig ud fra alt an­det på tv?

» Der er jo man­ge go­de se­ri­er på mar­ke­det. Og­så nog­le, der umid­del­bart kun­ne min­de om ’ Game of Thrones’. Hvad der må­ske nok ad­skil­ler den fra an­dre se­ri­er, er for­læg­get af Ge­or­ge RR Martin med ro­man­se­ri­en ’ A song of Ice and Fi­re’. Han har skabt et ut­ro­lig gen­ne­m­ar­bej­det uni­vers med tre­di­men­sio­nel­le ka­rak­te­rer, der in­ter­es­se­rer, og så har han en rig­tig god næ­se for at over­ra­ske. Læg der­til HBO, som vir­ke­lig har spyt­tet i pro­duk­tions­bud­get­tet, så for­fat­ter­ne har kun­net re­a­li­se­re det­te enor­me uni­vers. «

Hvor­dan vil du be­skri­ve din rol­le som Ja­mie Lan­ni­ster. Hvor­dan ud­vik­ler rol­len sig i fem­te sæ­son? fars død. Det skal han for­sø­ge at rå­de bod på i sæ­son fem. «

Du har før nævnt, at det er fru­stre­ren­de svært at få dan­ske tv- se­e­re til at føl­ge med i se­ri­er, der ik­ke di­rek­te hand­ler om dan­ske for­hold. Det er en­de­lig lyk­ke­des med ’ Game of Thrones’. Hvor­for?

» Godt spørgs­mål. Jeg tror i det he­le ta­get, at HBO Nor­dic risk. Hvor­dan kla­rer I som fa­mi­lie de lan­ge fra­vær. Og får du til­budt en ny slags rol­ler. Er du ble­vet me­re kræ­sen?

» Der er ik­ke æn­dret no­get fa­mi­lie­mæs­sigt. Der er job­mæs­sigt lidt fle­re valg­mu­lig­he­der, og det kan væ­re ær­ger­ligt at si­ge nej, da jeg af na­tur ik­ke er kræ­sen. Det for­sø­ger jeg at læ­re. «

En hjer­te­kold ver­den

MAN­DAG 13. APRIL 2015 Det er, så vidt jeg ved, før­ste gang, du har spil­let den sam­me rol­le så læn­ge. Hvor­dan er den op­le­vel­se. Og hvor­dan hol­der du Ja­mie in­ter­es­sant for dig selv og se­er­ne. Og hvad sy­nes du selv om Ja­mie. Han har jo sin helt egen op­fat­tel­se af moral?

» Sid­ste spørgs­mål først. Jeg kan godt li­de Ja­mie. han har et godt hjer­te, men er vok­set op i en hjer­te­kold ver­den. Jeg hå­ber, han in­si­ste­rer på sin hu­ma­nis­me frem­over. Og det sjove­ste ved at spil­le en se­rie så læn­ge er de ven­ska­ber, man får. «

Du er lidt af en film­stjer­ne i man­ge af de lan­de, hvor ’ Game of Thrones’ hit­ter. Hvor­dan fø­les det. Kan du næv­ne et af de me­re in­ter­es­san­te fan- mø­der?

» ’ Game of Thrones’ er me­get po­pu­lær. Jeg er én af man­ge sku­e­spil­le­re i se­ri­en, men jeg er klar over, at det er se­ri­en og ik­ke mig, der er hit­tet. De fle­ste mø­der med fans er rig­tig go­de. Folk er gla­de for se­ri­en og me­get respekt­ful­de. Jeg har ik­ke haft no­gen dår­li­ge op­le­vel­ser. «

Hvor­dan er Ja­mies od­ds for over­le­vel­se. Hvor man­ge sæ­so­ner tror du, at han og se­ri­en hol­der?

» Ja­mies chan­cer for over­le­vel­se: Dår­li­ge. Jeg tror, se­ri­en får syv sæ­so­ner. «

Mor­som og dyg­tig

Hvor­dan er Pe­ter Dinkla­ge ( se­ri­ens må­ske vig­tig­ste sku­e­spil­ler – han spil­ler Ja­mies bror, Ty­rion) som ven og kol­le­ga?

» Pe­ter er en su­per fyr. Han er me­get mor­som og en dyg­tig sku­e­spil­ler. Han er me­get ge­ne­røs at ar­bej­de sam­men med. « Læs me­get me­re om Game of Thrones på bt. dk

Ja­mie Lan­ni­ster ( Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau) dis­ku­te­rer med sin sø­ster Cer­sei ( Le­na He­a­day). Hun er gift med kon­gen. Men hun og Ja­mie har og­så tre børn sam­men – kom­pli­ce­ret. Fo­to: HBO Nor­dic

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.