’’

BT - - NF ER - Fo­to: HBO Nor­dic

Ja­mie har de bed­ste in­ten­tio­ner. Han hand­ler ud fra kær­lig­hed, men kon­se­kven­ser­ne kan væ­re uover­sku­e­li­ge

Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau om sin rol­le i ’ Game of Thrones’

» Ja­mie el­sker sin sø­ster. Det er ik­ke smart, når søste­ren er gift med kon­gen. Ja­mie var livvagt for den for­ri­ge kon­ge, ind­til han slog ham ihjel. Ik­ke smart, når man er livvagt.

Han har de bed­ste in­ten­tio­ner. Han hand­ler ud fra kær­lig­hed, men kon­se­kven­ser­ne kan væ­re uover­sku­e­li­ge som i slut­nin­gen af sæ­son fi­re, hvor han in­di­rek­te er skyld i sin og Net­flix og de man­ge an­dre strea­m­ingtje­ne­ster har gjort det me­get nem­me­re at føl­ge med bå­de i ’ Game of Thrones’, men og­så i an­dre se­ri­er som’ Hou­se Of Cards’, ’ Bre­aking Bad’ osv. «

Vil læ­re at væ­re kræ­sen

Hvor­dan har rol­len som Ja­mie Lan­ni­ster æn­dret dit liv, fa­mi­lie- mæs­sigt og kunst­ne-

Pe­ter Dinkla­ge har den må­ske vig­tig­ste rol­le som Ty­rion Lan­ni­ster, Ja­mies bror.

Ca­ri­ce van Hou­ten i sne og kul­de. En del af ’ Game of Thrones’ op­ta­ges i Island. Fo­to: HBO Nor­dic

Her er det Sansa Stark ( Sop­hie Tur­ner) og Litt­le­fin­ger ( Ai­dan Gil­len) i det nor­dir­ske bak­keland­skab. Se­ri­en op­ta­ges i fem for­skel­li­ge lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.