Godt hjer­te’

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 13. APRIL 2015

10:

An­tal epi­so­der i den kom­men­de fem­te sæ­son.

Så man­ge kro­ner ko­ster det at pro­du­ce­re hver epi­so­de i den nye sæ­son.

Så man­ge da­ge tog det at op­ta­ge fem­te sæ­son af ’ Game of Thrones’. Der blev al­tid fil­met i to lan­de sam­ti­dig.

56 mil­li­o­ner:

240:

70 mil­li­o­ner:-

Så man­ge kro­ner ko­ste­de det at pro­du­ce­re pi­lo­tepi­so­den ( te­stepi­so­den) i 2011.

Så man­ge lan­de vi­ser se­ri­en ’ Game of Thrones’.

Så man­ge for­skel­li­ge lan­de op­ta­ges se­ri­en i.

Så man­ge sku­e­spil­le­re med­vir­ker.

Fa­stan­sat­te tek­nik­ke­re mm. An­tal sta­ti­ster.

- Så man­ge kro­ner får Ni­ko­laj CosterWal­dau og de an­dre ho­ved­rol­ler for hvert af­snit i fem­te sæ­son ( iføl­ge bla­det En­tertain­ment We­e­kly).

Så man­ge kro­ner har den nor­dir­ske stat skudt i ’ Game of Thrones’pro­jek­tet.

193:

5:

166:

1.100: 5.000: 2,2 mil­li­o­ner:

100 mil­li­o­ner:

800 mil­li­o­ner:

5: 2: 10:

Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau som Ja­mie Lan­ni­ster i se­ri­en ’ Game of Thrones’. På bil­le­det kan man se Ja­mies kun­sti­ge hårnd. Han fik den go­de fæg­te­hånd hug­get af i se­ri­ens tred­je sæ­son. Fo­to: HBO Nor­dic Man­ge be­skri­ver ’ Game of Thrones’ som en blan­ding af ’ Dal­las’, ’ Rin­ge­nes Her­re’ og ’ The Sop­ra­nos’. Og det er ik­ke helt hen i vej­ret. Det kan vir­ke for­vir­ren­de. Men i bund og grund er det en hjer­teskæ­ren­de og blod­dryp­pen­de hi­sto­rie om fa­mi­lie, kær­lig­hed, magt og hævn. Hi­sto­ri­en ud­spil­ler sig i syv kon­ge­ri­ger på de to kon­ti­nen­ter Weste­ros og Es­sos. To af de her­sken­de fa­mi­li­er hed­der Stark og Lan­ni­ster. Men der er end­nu fle­re om bud­det i kam­pen om den ul­ti­ma­ti­ve tro­ne i King’s Lan­ding. I slut­nin­gen af fo­re­gå­en­de sæ­son blev pa­tri­ar­ken Tywin Lan­ni­ster brutalt myr­det, mens han sid­der på toilet­tet. Morderen er hans egen søn Ty­ri­an. Og bå­de han og hans bror Ja­mie Lan­ni­ster, spil­let af Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, er på flugt – i hver sin ret­ning.

Så man­ge kro­ner har den nor­dir­ske stat tjent ind igen.

Så man­ge bø­ger har for­fat­te­ren Ge­or­ge R. R. Martin ind­til vi­de­re skre­vet i se­ri­en. Så man­ge bø­ger er på vej

Så man­ge ’ Game of Thrones’- sæ­so­ner plan­læg­ger HBO

’ Game of Thrones’ kan ses i 193 for­skel­li­ge lan­de. Se­ri­en er en af hi­sto­ri­ens stør­ste tv­suc­ce­ser. Fo­to: HBO Nor­dic

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.