Drop tids­be­græn

Stop iPad- for­skræk­kel­sen. Det hand­ler ik­ke om, hvor me­get tid bør­ne­ne bru­ger med iPad’en, men om, hvor­dan de bru­ger den, si­ger fle­re eks­per­ter

BT - - NF HBILLEE R - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk wib@ bt. dk

TAB­LET- TID

Lyk­ke Wi­borg Christensen

For­æl­dre, der har dår­lig samvit­tig­hed over, at bør­ne­ne bru­ger me­get tid med iPad’en, kan godt slap­pe af. Der er in­gen grund til at tids­be­græn­se bør­ne­nes brug af iPad’en. For­æl­dre bør i ste­det in­tro­du­ce­re bør­ne­ne til at bru­ge iPad’en me­re krea- tivt – og selv bru­ge iPad’en sam­men med bør­ne­ne. Det me­ner fle­re for­ske­re, som ar­bej­der med børn og di­gi­ta­le me­di­er.

Sti­ne Liv Johansen er me­di­e­for­sker på Aar­hus Uni­ver­si­tet. Hun for­sker i bru­gen af di­gi­ta­le me­di­er og me­ner, at iPad’en får skyld for me­re, end den kan bæ­re.

» Der er ik­ke vi­den­ska­be­ligt be­læg for at si­ge, at børn bli­ver brem­set i de­res ud­vik­ling på grund af tab­lets. Hvis bør­ne­ne er me­get ale­ne, så er det sna­re­re, for­di bør­ne­fa­mi­li­er­ne of­te har en me­get travl hver­dag. Det er for sim­pelt kun at sky­de skyl­den på iPads. «

IPad’en kom i hand­len i no-

MAN­DAG 13. APRIL 2015 vem­ber 2010, og si­den er der kom­met et væld af tab­lets. Men der er end­nu ik­ke la­vet egent­lig forsk­ning i, hvad de man­ge tab­lets be­ty­der for børns leg og ud­vik­ling.

Iføl­ge me­di­e­for­ske­ren er iPad- de­bat­ten den sam­me de­bat, vi har haft al­tid.

» IPad- de­bat­ten er et symp­tom på et me­re over­ord­net pro­blem, nem­lig at for man­ge børn sid­der stil­le og er i dår­lig form, « si­ger Sti­ne Liv Johansen.

Ad­va­rer mod pa­ci­fi­ce­ring

Bør­ne­rå­det of­fent­lig­gjor­de for ny­lig en un­der­sø­gel­se, som vi­ser, at to ud af tre børn hel­le­re vil spil­le på iPad end le­ge sam­men med nog­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.