Ns­ning på iPad’en Spil iPad med bør­ne­ne

Hvis for­æl­dre ud­for­sker iPad’ens mu­lig­he­der sam­men med bar­net, er der me­get at vin­de

BT - - LÆS MERE PÅ NÆSTE SIDE - Lyk­ke Wi­borg Christensen wib@ bt. dk

MAN­DAG 13. APRIL 2015 børn, de ken­der. Den­ne un­der­sø­gel­se har få­et fl ere psy­ko­lo­ger til at rå­be vagt i ge­vær.

Psy­ko­log Os­man Skjold Kingo fra Aar­hus Uni­ver­si­tet for­sker i små børns hukom­mel­se. Han si­ger, at det med iPad’en er ble­vet nem­me­re for for­æl­dre­ne at pa­ci­fi ce­re bør­ne­ne.

Iføl­ge Os­man Skjold Kingo ty­der me­get på, at man skal pas­se på børns brug af iPad.

» Ud fra en al­men vi­den om børns ud­vik­ling kan man væ­re be­kym­ret for, at børn ik­ke får træ­net den au­to­bi­o­gra­fi ske hukom­mel­se, som er ev­nen til at hu­ske, hvad man selv har op­le­vet. Den ty­pe hu- kom­mel­se træ­nes ved at ta­le med de voks­ne om bar­nets op­le­vel­ser. Jo me­re tid med for­æl­dre­ne, hvor bar­net for­tæl­ler, hvad det har la­vet i lø­bet af da­gen, des bed­re bli­ver bar­net til at hu­ske det, det har op­le­vet i sit liv, « si­ger Os­man Skjold Kingo.

Kim Byr­ding er pæ­da­go­gisk it- kon­su­lent i Ege­dal Kom­mu­ne. Han har skre­vet bo­gen ‘ Di­gi­tal dan­nel­se i dag­til­bud’, og han me­ner ik­ke, man skal la­ve tids­be­græns­nin­ger for børns brug af iPads.

» IPad’en skal ik­ke sty­res på tid, li­ge­som le­gen hel­ler ik­ke sty­res på tid. Hvis man vil sæt­te græn­ser, er det bed­re at la­ve aft aler for, hvor­når man ik­ke bru­ger iPad’en. Men si­ger man nej, må man og­så by­de ind med no­get an­det, « si­ger Kim Byr­ding og un­der­stre­ger:

» IPad’en er me­get me­re end spil, og den gør ik­ke no­get ondt el­ler godt i sig selv. Det hand­ler om, hvor­dan man bru­ger den. «

Be­græns­ning for små børn

Sti­ne Liv Johansen er enig i, at man ik­ke skal ha­ve så me­get fo­kus på, hvor man­ge ti­mer og mi­nut­ter bar­net bru­ger på iPad’en.

» Nog­le spil kræ­ver for­dy-

FÆL­LES­SKAB

I ste­det for at be­græn­se børns tid med iPad’en bør for­æl­dre sæt­te sig ned og bru­ge iPad’en sam­men med bør­ne­ne.

For­sker i un­der­vis­nings­ud­vik­ling og di­gi­ta­le me­di­er på Aar­hus Uni­ver­si­tet Klaus The­strup me­ner, at for­æl­dre­ne skal bru­ge me­re tid sam­men med bør­ne­ne, mens de spil­ler iPad.

» For­æl­dre­ne skal se på, hvad det er, bar­net egent­lig er op­ta­get af, og sæt­te sig ind i spil­le­ne. Lyt til dem og tal med dem om spil­le­ne. Men far og mor bør og­så træ­de i ka­rak­ter og væ­re med til at vi­se bør­ne­ne, hvad iPad’en og­så kan bru­ges til. Vi­se bør­ne­ne, hvor­dan de kan bru­ge YouTu­be og In­s­ta­gram og teg­ne sam­men via Goog­le Drawings, « si­ger Klaus The­strup, som un­der­stre­ger, at iPad’en bel­se, og at man spil­ler lang tid ad gan­gen. Det skal man og­så gi­ve bør­ne­ne lov til at prø­ve. Hvis vi be­hand­ler iPad’en som fre­dags­slik, så bli­ver den og­så no­get sær­ligt. Hvis den bli­ver no­get al­min­de­ligt, så går bar­net hel­ler ik­ke ‘ i fl its­bue’, når de ik­ke må få den. «

Os­man Skjold Kingo går der­i­mod ind for en be­græns­ning.

» Man bør la­ve en form for be­græns­ning. Jo yn­gre børn, des kor­te­re tid skal de ha­ve en iPad i hæn­der­ne. «

Psy­ko­log Camilla Carl­sen Be­chs­gaard hol­der fored­rag om små børn og iPads. Hun ik­ke er en luk­ket ver­den, men et sted, hvor bør­ne­ne kan mø­de an­dre i en fæl­les di­gi­tal ver­den.

I ste­det for at be­græn­se og be­stem­me, hvor me­get iPad’en må bru­ges, skal de voks­ne væl­ge, hvor­dan ap­pa­ra­tet skal bru­ges. Men for at kun­ne det er det alt­af­gø­ren­de, hvil­ke mu­lig­he­der den voks­ne selv kan se.

En ver­den af mu­lig­he­der

Me­di­e­for­sker på Aar­hus Uni­ver­si­tet Sti­ne Liv Johansen for­sker i bru­gen af di­gi­ta­le me­di­er.

» For­æl­dre­ne skal kom­me ind i kam­pen. Vi skal som for­æl­dre sæt­te os ned og spør­ge bør­ne­ne, hvad der er fedt ved det spil, de spil­ler. Vi skal ta­le med bør­ne­ne om det og sæt­te os ind i det. Fin­de nog­le go­de, kre­a­ti­ve ap­ps og vi­se bar­net, hvor­dan det skal bru­ge dem. På den må­de er iPad’en ik­ke no­get bar­net al­tid sid­der ale­ne med, « si­ger Sti­ne Liv Johansen. me­ner, børns leg med iPad’en skal be­græn­ses.

» Der er en mas­se ud­vik­lings­mæs­si­ge op­ga­ver, som små børn skal igen­nem, som ik­ke bli­ver løft et sær­lig godt

Hun fo­re­slår, at for­æl­dre­ne læ­rer bør­ne­ne at bru­ge iPad’en me­re kre­a­tivt.

» De stør­re børn kan pro­du­ce­re vi­deo­er og ha­ve de­res egen YouTu­be- ka­nal, og de kan med Book Cre­a­tor la­ve en bog om det, som in­ter­es­ser dem. «

Kim Byr­ding er pæ­da­go­gisk it- kon­su­lent i Ege­dal Kom­mu­ne. Han har skre­vet bo­gen ‘ Di­gi­tal dan­nel­se i dag­til­bud’, og han me­ner og­så, at for­æl­dre­ne i hø­je­re grad bør på­vir­ke bør­ne­nes brug af iPad’en.

» Børn skal læ­re at be­gå sig i en di­gi­tal ver­den. Det er et ste­reo­typt bil­le­de, at tab­lets kun er no­get, der pa­ci­fi ce­rer. Der fi ndes man­ge go­de ak­ti­vi­te­ter. Børn sam­ar­bej­der over net­tet. De bru­ger ka­me­ra­et til at la­ve små fi lm, hvor de ar­bej­der med krop og be­væ­gel­se. Un­der­sø­ger na­tur­fæ­no­me­ner, ma­ler oven på bil­le­der­ne, la­ver di­gi­ta­le bø­ger og la­ver lyd til bil­le­der, hvor de for­tæl­ler, hvad de har op­le­vet. « gen­nem leg med iPads. De ud­vik­ler ik­ke de­res mo­to­ri­ske ev­ner på sam­me må­de som ved leg i vir­ke­lig­he­den. « si­ger Camilla Carl­sen Be­chs­gaard.

DEN GO­DE BRUG AF IPADS

Bør­ne­hu­set Nyrup sæt­ter ik­ke tids­be­græns­nin­ger på bør­ne­nes brug af tab­lets, så læn­ge de er med til at ska­be so­ci­alt fæl­les­skab. Læs me­re om Bør­ne­hu­set Nyrup på si­de 20. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.