Her er der fri tab­let- leg

Bør­ne­hu­set Nyrup har in­gen be­græns­ning på bør­ne­nes brug af tab­lets

BT - - NF HBILLEE R - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

NYTÆNK­NING

Tab­lets og iPads er i sti­gen­de grad ble­vet en fast be­stand­del i børns liv, og det har pæ­da­go­ger­ne i Bør­ne­hu­set Nyrup i Nord­s­jæl­land og­så mær­ket til de se­ne­ste tre- fi­re år.

Tab­lets fin­des i bør­ne­ha­ven og vug­ge­stu­en, i hjem­met og hos bedste­for­æl­dre og le­ge­kam­me­ra­ter. Der­for gi­ver det in­gen me­ning at sæt­te be­græns­nin­ger på, hvor me­get tid bør­ne­ne må bru­ge med tab­let­ten. Det me­ner le­der af Bør­ne­hu­set Nyrup Eva Mey­er.

» Tab­lets er en in­te­gre­ret del af børns hver­dag i dag. Men hvis de bli­ver brugt som pas­siv un­der­hold­ning af bør­ne­ne, så kan jeg godt for­stå, at nog­le eks­per­ter er skep­ti­ske over bru­gen, « si­ger hun.

Bør­ne­ha­ven Nyrup har en klar pæ­da­go­gisk til­gang til de mu­lig­he­der, iPads og tab­lets gi­ver.

» Tab­let­ten skal frem, hvis bør­ne­ne kan væ­re ak­ti­ve i bru­gen af den. Så er den god til at ska­be so­ci­a­le re­la­tio­ner, « si­ger Eva Mey­er.

I Bør­ne­hu­set Nyrup bru­ger bør­ne­ne tab­lets til at ta­ge bil­le­der sam­men af hver­da­gen i bør­ne­ha­ven og vug­ge­stu­en, og så be­slut­ter bør­ne­ne i fæl­les­skab, hvil­ke bil­le­der Bør­ne­hu­set skal de­le på in­sti­tu­tio­nens In­s­ta­gram- pro­fil. På den må­de kan for­æl­dre­ne og bør­ne­ne ta­le om da­gen i bør­ne­ha­ven der­hjem­me.

Sta­dig per­le­pla­der og kridt

Der er dog ak­ti­vi­te­ter, hvor tab­lets og iPads ik­ke fun­ge­rer sær­lig godt i bør­ne­ha­ven, un­der­stre­ger bør­ne­ha­ve­l­e­de­ren.

» Hvis bør­ne­ne skal la­ve per­le­pla­der el­ler teg­ne et selv­portræt, så er det me­get bed­re, at de får per­ler el­ler far­ve­kridt og pa­pir i hån­den og prø­ver sig frem. Det er vig­tigt, at små børn får øvet ek- sem­pel­vis fin­mo­to­rik­ken, og der­for er vi me­get be­vid­ste om, at tab­lets ik­ke må bli­ve en er­stat­ning for det pæ­da­go­gi­ske ar­bej­de, « si­ger Eva Mey­er.

For ny­lig har bør­ne­ha­ven ar­bej­det med mu­sik som te­ma, og her blev bør­ne­ne via YouTu­be in­ter­es­se­ret i reg­ga­emu­sik. Det har re­sul­te­ret i en mu­sik­vi­deo, som bør­ne­ne sam­men med pæ­da­gog Per­nil­le Gei­ker Howard selv har op­ta­get på tab­lets og re­di­ge­ret ved hjælp af app’en My Movie Ma­ker.

» Det er op til os pæ­da­go­ger at vur­de­re, hvor­når iPad’en er re­le­vant, men når de ek­sem­pel­vis sid­der sam­men og bli­ver eni­ge om, hvil­ke klip der skal med i mu­sik­vi­deo­en, så er iPad’en et enormt godt red­skab, « me­ner Per­nil­le Gei­ker Howard.

Ind­drag iPad’en i hver­da­gen

Det sker sjæl­dent, at be­kym­re­de for­æl­dre hen­ven­der sig til per­so­na­let om de­res barns brug af tab­lets, men når det sker, er Eva Mey­er klar med råd.

» Hvis for­æl­dre er nervø­se over, at bar­net som det før­ste snup­per iPad’en, når det kom­mer hjem, så ple­jer jeg at si­ge, at man ik­ke skal gå i paud af det, « for­kla­rer Eva Me­nik og for­by­de brug af yer.iPad. Børn har og­så et be­hov for Tab­let­ter­ne i Bør­ne­hu­set at kob­le af ef­ter en lang dag i Nyrup har ik­ke in­stal­le­ret bør­ne­ha­ven. Det har vi voks­spil- ap­ps, men bør­ne­ne ta­ger ne og­så, når vi kom­mer hjem of­te de­res egen iPad el­ler tabfra ar­bej­de. Og så hand­ler det let med i bør­ne­ha­ven, som de om at få iPad’en ind i hver­da­kan spil­le på sam­men med de gen; hvis mor og far la­ver afan­dre børn. tens­mad, så lad bar­net fil­me » Vi vur­de­rer selv­føl­ge­lig, imens, så der bli­ver en di­a­log hvor­dan bar­net bru­ger tab- let­ten. Nog­le børn er ge­ner­te, og der kan iPad’en væ­re en må­de til at få dem i kon­takt med an­dre børn. Men hvis bar­net iso­le­rer sig med sin tab­let, så skri­der vi selv­føl­ge­lig ind. Det er ik­ke an­der­le­des, end hvis et barn hav­de sin bam­se med, som det klyn­ger sig til en hel dag, « si­ger pæ­da­gog Per­nil­le Gei­ker Howard.

Bør­ne­hu­set Nyrup ar­bej­der bl. a. med iPad og og ka­me­ra­er. Her er bør­ne­ne i Bør­ne­hu­set Nyrup i gang med at fil­me hin­an­den til en re­k­la­me­vi­deo for bør­ne­ha­ven. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Her er et af bør­ne­ne i Bør­ne­hu­set Nyrup ved at op­ta­ge et klip til den re­k­la­me­film, som bør­ne­ne la­ver om bør­ne­ha­ven. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.