Tyr­ki­et ra­ser mod pa­ve Frans

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø og Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BE­TÆNDT

100 år eft er mas­sa­kren på op mod 1,5 mil­li­o­ner ar­me­ni­e­re brug­te det ka­tol­ske over­ho­ved Pa­ve Frans ved en mes­se i Rom for før­ste gang or­det ’ fol­ked­rab’ om ot­to­ma­ner­nes mas­sed­rab på ar­me­ni­er­ne i 1915.

Or­de­ne faldt un­der en mes­se i Skt. Pe­ter­skir­ken i Va­ti­ka­net i Rom, hvor 100- året for de tragi­ske hæn­del­ser blev mar­ke­ret, skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Mens ud­ta­lel­sen har vakt tak­nem­me­lig­hed i Ar­me­ni­en, valg­te Tyr­ki­et i går at ind­kal­de Va­ti­ka­nets am­bas­sa­dør i ho­ved­sta­den Anka­ra til en snak, skri­ver Reu­ters. Tyr­ki­et har end­nu ik­ke gi­vet en of­fi ci­el ud­ta­lel­se til pa­vens kom­men­tar, men en unavn­gi­ven em­beds­mand for­tæl­ler til nyheds­bu­reau­et, at ind­kal­del­sen af am­bas­sa- dø­ren skal ses som en ’ pro­test’ mod kom­men­ta­ren om fol­ked­rab.

Pa­ven har i læn­ge­re tid væ­ret un­der pres for at bru­ge or-

Pa­ve Frans det ’ fol­ked­rab’ off ent­ligt, men han har ind­til nu afh oldt sig fra det, for ik­ke at for­nær­me Tyr­ki­et, hvor em­net fort­sat er yderst be­tændt.

Be­næg­ter fol­ked­rab

Det mus­lim­ske Tyr­ki­et er­ken­der, at man­ge krist­ne ar­me­ni­e­re dø­de i kam­pe­ne med de os­man­ni­ske sol­da­ter i be­gyn­del­sen af 1915, da Ar­me­ni­en var en del af im­pe­ri­et, som blev re­ge­ret fra Istan­bul, men af­vi­ser, at hund­redt­u­sind­vis af ar­me­ni­e­re skal væ­re ble­vet dræbt i et re­gu­lært fol­ked­rab.

Un­der mes­sen i Rom sag­de pa­ve Frans, at det er nød­ven­digt, ’ ja, fak­tisk en pligt’ at ære de dræb­te ar­me­ni­ers min­de for ik­ke at gi­ve ond­ska­ben plads igen.

» At skju­le el­ler be­næg­te ond­skab er som at la­de et sår bli­ve ved med at blø­de i ste­det for at put­te et pla­ster på det, « sag­de pa­ven iføl­ge Reu­ters.

Pa­ve Frans til­fø­je­de, at der i dag fort­sat fi nder et fol­ked­rab på krist­ne sted, med hen­vis­ning til Sy­ri­en og Irak, hvor ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) blandt an­det for­føl­ger krist­ne.

Pa­ve Frans be­søg­te i novem­ber sid­ste år Tyr­ki­et som led i den ka­tol­ske kir­kes be­stræ­bel­ser på at ska­be go­de re­la­tio­ner til mo­de­ra­te mus­lim­ske sta­ter.

Pa­ve Frans har hidtil tø­vet med at bru­ge be­næv­nel­sen ’ fol­ked­rab’ om mas­sa­kren på hund­redt­u­sind­vis af ar­me­ni­e­re i 1915. I går tog han bla­det fra mun­den. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.