En tur gen­nem

DR åb­ne­de i går dø­re­ne til 90 års hi­sto­rie

BT - - NF HBILLEE R - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

JUBILÆUMSLØB

Med løbsnum­mer 1 på den grøn­ne lø­be­trø­je og be­væb­net med en sig­nal­pi­stol skød Dan­marks Ra­dios ge­ne­ral­di­rek­tør Maria Rør­bye Rønn i går DR’s 90 års jubilæumsløb i gang i Aar­hus.

Ge­ne­ral­di­rek­tø­ren smut­te­de ned fra sce­nen og be­gav sig i ra­skt tem­po ud på den 4,5 ki­lo­me­ter lan­ge lø­be­tur. Det sam­me gjor­de me­re end 2000 an­dre lø­be­re, som i lø­bet af da­gen snø­re­de lø­be­sko­e­ne for at ta­ge tu­ren gen­nem Dan­marks Ra­dios 90 år lan­ge hi­sto­rie.

Fle­re kend­te DR- an­sig­ter hav­de og­så valgt at træk­ke i lø­be­tø­jet. Blandt dem de fi­re ’ Rig­ti­ge mænd’ fra tv- pro­gram­met af sam­me navn, som for rul­len­de ka­me­ra­er skif­te­de wi­e­ner­brø­d­et ud med grønt­sa­ger og mo­tion. Ru­ten gen­nem DR’s hi­sto­rie vir­ke­de over­kom­me­lig for mæn­de­ne, men Sø­ren Holm for­sik­re­de, at han i hvert fald glæ­de­de sig til at kryd­se mål­stre­gen.

MAN­DAG 13. APRIL 2015

» Vi skal ba­re over­le­ve. Jeg har hørt, at der er ka­ge, så det må væ­re må­let at nå der­til, « sag­de Sø­ren Holm med et smil, mens han for­be­red­te sig på, at det blev hans tur til at lø­be.

Lø­bets nøg­le­ord var høj­de­punk­ter fra DR’s hi­sto­rie. For Sø­ren Holm og Jan Ham­mer fra ’ Rig­ti­ge mænd’ er de­res DR- høj­de­punkt af helt per­son­lig ka­rak­ter.

» Den stør­ste op­le­vel­se må væ­re selv at væ­re på skær­men. Men det var og­så godt, den­gang Gun­nar ’ Nu’ Han­sen kom­men­te­re­de fod­bold, « sag­de Jan Ham­mer.

» Ja, det var sjovt, den­gang der var lands­hold til, « sup­ple­re­de Sø­ren Holm.

Sel­fies med Br­dr. Ol­sen

Thomas Skov Gaards­vig, der er kendt fra ’ Det nye tal­ks­how og DR3, var blandt de DR- vær­ter, der brug­te sin

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.