Hi­sto­ri­en

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 13. APRIL 2015 søn­dag på lø­bet. Han frem­hæ­ve­de DR’s ev­ne til at sam­le dan­sker­ne om­kring pro­gram­mer­ne som no­get helt sær­ligt.

» Der er en helt sær­lig stem­ning om­kring DR, som kan sam­le he­le fa­mi­li­en for­an fjern­sy­net. Jeg kan hu­ske, hvor­dan jeg så ’ Skat­te­fri lør­dag’ sam­men med min fa­mi­lie. Og ’ Hund og hund imel­lem’ selv­om jeg slet ik­ke in­ter­es­se­re­de mig for hunde, « for­tal­te vær­ten.

Un­der­vejs på ru­ten kun­ne lø­be­re i al­le al­dre op­le­ve de stør­ste tv- og ra­dioø­je­blik­ke gen­nem de sid­ste 90 år. Fra må­nelan­ding i 1960’ er­ne over Ber­lin­mu­rens fald i 1980’ er­ne til Brød­re­ne Ol­sens tri­umf ved det In­ter­na­tio­na­le Me­lo­di Grand Prix i 2000.

De gar­ve­de grand­prix­brød­re fik lø­ber­ne til at smi­le, klap­pe og syn­ge med, da de løb gen­nem det re­dak­tions­lo­ka­le, hvor brød­re­ne igen og igen sang hit­tet ’ Smuk som et stjer­neskud’.

Må­ske for at vin­de den sel­fie- kon­kur­ren­ce, som var ble­vet an­non­ce­ret for­ud for lø­bet, stop­pe­de fle­re af lø­ber­ne op for at fore­vi­ge mø­det med grand­prix- vin­der­ne, som gla­de fort­sat­te med at syn­ge.

Jóg­van: En stor rej­se

De un­ge lø­be­re, der ik­ke ane­de, hvem de to grå­hå­re­de herrer med gu­i­ta­rer­ne var, sam­le­des i ste­det for­an sce­nen, hvor ’ X Fa­ctor’- fi­na­li­sten Jóg­van op­t­rå­d­te.

» Mit DR- høj­de­punkt må helt klart væ­re, at jeg har væ­ret med i ’ X Fa­ctor’. Det har væ­ret en stor rej­se for mig per­son­ligt, « sag­de Jóg­van, ef­ter han hav­de op­t­rå­dt.

Tv: Det vak­te stor be­gej­string blandt lø­ber­ne, da de un­der­vejs kom for­bi Brød­re­ne Ol­sen, som sang ’ Smuk som et stjer­neskud’ igen og igen.

Fo­to: Bo Am­strup Midt: » For ny­lig la­ve­de jeg DR’s sto­re 90 års fød­sels­dagsshow, og for mig per­son­ligt er det mit høj­de­punkt i DR. Da der var fæl­les­sang, og jeg stod på sce­nen mel­lem Bam­se og Kyl­ling, det var et stort øje­blik, « si­ger DR- vært Jacob Ri­i­sing.

Fo­to: Bo Am­strup Th: Fi­re af de fem ’ Rig­ti­ge mænd’, der er kendt fra DRpro­gram­met af sam­me navn, delt­og og­så i DR’s 90 års jubilæumsløb. Fra ven­stre Sø­ren Holm, Jan Ham­mer, Lin­dy Al­da­hl og Pal­le Ene­vold­sen.

Fo­to: Jens Thay­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.