Kul­tur End­nu et skønt pla

Ør­ke­nens Søn­ner over­går sig selv end­nu en gang med sit til da­to bed­ste show

BT - - KULTUR -

PRE­MI­E­RE

Ør­ke­nens Søn­ner ’ En gang til for prins Knud’ Glas­sa­len ***** *

fi re her­rers til­ta­gen­de al­der­dom, der hit­ter.

Og det er svært at mod­stå de vi­dun­der­ligt ele­gan­te fi rstem­mi­ge bar­bers­hop par­af­ra­ser over en stri­be gam­le dan­ske revy- og an­dre san­ge. ’ Det var på Capri’ er nu en sang om at bli­ve tvangs­fodret med Vi­a­gra. En swin­gen­de ver­sion af ’ Tag med ud og fi sk’ bli­ver til ’ Her lug­ter lidt af fi sk’. Og en me­get for­nem ver­sion af ’ Dan­se­vi­se’ im­po­ne­rer med en hyl­dest til Ør­ke­nens Søn­ners ynd­lings­pu­bli­kum: en me­get med­le­ven­de kvin­de.

Slap ana­con­da

Eft er pau­sen en død­char­me­ren­de og su­per præ­cist sceno­gra­fe­ret ver­sion af ’ Hu­set på Chri­sti­ans­havn’ med Ol­sen som... Ol­sen, Ko­e­fo­ed som dy­re­hand­ler Clau­sen ( der har pro­ble­mer med en lidt for slap ana­con­da), As­ger Re­her som en ind­ta­gen­de vi­ce­vært Mey­er og Pil­mark som en for­ry­gen­de Em­ma i Rot­te­hul­let. Oven i kø­bet med en køns­po­li­tisk tvist - i hvert fald ind­til Flyt­te­mand Ol­sen og co. end­te i ar­me og bar­me hos nog­le ned­rin­ge­de sy­geple­jer­sker.

Der var en barn­ligt be­gej­stren­de, fj oget sketch, som bl. a. in­klu­de­re­de Ko­e­fo­ed som prins Hen­rik- pa­ro­di, Ni­els Ol­sen i glans­rol­len som en slags Kva­si­mo­do og et af Pil­marks te­a­ter­tri­ck.

Der var øje­blik­ke i Glas­sa­len her til aft en, hvor man som den, der skal for­sø­ge at me­ne no­get om me­na­ge­ri­et på sce­nen, ba­re måt­te gi­ve slip og gri­ne med.

Syn­ligt god stem­ning

Idé­mand og teks­for­fat­ter Ni­els Ol­sen er til sta­dig­hed en form for overs­heik i kvar­tet­ten, men jeg me­ner ik­ke at ha­ve set Ør­ke­nens Søn­ner så kol­lek­ti­ve som i aft es. Især er alt, hvad de fo­re­ta­ger sig, gen­nem­sy­ret af en syn­ligt god stem­ning ind­byr­des mel­lem de fi re på sce­nen. Det er dén; den var­me at­mos­fæ­re - is­ce­ne­sæt­tel­sen, mu­si­ka­li­te­ten, plat­he­der­ne og en ti­m­ing, så skarp som Ali Ba­ba og de fyr­re­ty­ve rø­ve­res sab­ler. Selv ned i de dum­me­ste de­tal­jer. El­ler når de be­vidst mi­sti­mer og især Sø­ren Pil­mark bry­der den pat­i­ne­re­de ka­ba­ret- il­lu­sion med et par, for­ment­lig indstu­de­re­de, fejl.

Der er in­gen pro­ces- el­ler dra­mako­mik el­ler lag- på- lag hu­mor som i ti­dens stør­ste showa­ct: Ryt­te­ri­et. Hvis der er lag i Ør­ke­nens Søn­ner, er det som lag­ka­ge­hu­mor. Og tak for det. Det er læn­ge si­den, jeg har mo­ret mig så me­get i cir­ka halvan­den ti­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.