Spild­te kræft er

BT - - KULTUR -

har se­ri­en lidt un­der. I seks af­snit for­ha­le­de den helt uden for­nuft ig for­kla­ring kon­fron­ta­tio­nen med sin åben­ly­se skurk, sla­ve­hand­le­ren Louk­auskis, og eft er­lod os med fl ere lø­se trå­de end et ry­atæp­pe. Hvad blev der af Bil­ly the kyl­lin­ge­far­mer? Og hvor­for blev Bru­no al­drig afh ørt? For nu ba­re li­ge at hi­ve fat i to.

Over­springs­hand­lin­ger

De stør­ste over­springs­hand­lin­ger stod ho­ved­vid­net Je­anPaul Guld­tand dog for. Sik­ke en ufor­løst og dår­ligt teg­net ka­rak­ter. Det er jo helt tos­set, at man­den er ved at ud­gi­ve en bog for at fæl­de Louk­auskis, men ik­ke vil hjæl­pe po­li­ti­et, med­min­dre de kan gæt­te hans pas­sword. Det ene øje­blik spil­ler han tos­set. Det næ­ste vil han af uransa­ge­li­ge grun­de sky­pe med sin ær­kefj en­de. Og i aft es var han så po­li­tiets go­de ven og helt.

Det hav­de gi­vet­vis væ­ret en bed­re idé at la­de se­ri­en ha­ve min­dre hi­sto­ri­er, der f. eks. løb over et dob­belt­af­snit. Så hav­de der og­så væ­ret bed­re plads til at fol­de tids­ram­men ud og un­der­byg­ge de per­son­li­ge hi­sto­ri­er. Den uaf­slut­te­de af­fæ­re mel­lem Ha­rald og Ja­ck­ie for­blev uafsluttet, uden me­re snak om de­res fæl­les barn. Og Kit, der plud­se­lig blev off er for hu­stru­mis­hand­ling, blev li­ge så plud­se­ligt for­ladt igen.

Fær­digt ar­bej­de. ’ Mord uden græn­ser’s sam­men­sat­te team ser lidt mel­lem­for­nø­je­de ud. Det gør BTs an­mel­der og­så Fo­to: DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.