Carl Emil Pe­ter­sen er en usæd­van­lig stærk sangskri­ver

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Grand Prix’ POP **** **

gen­sin­de står det klart, hvil­ket ko­los­salt ak­tiv front­mand Carl Emil Pe­ter­sen vit­ter­lig er. Li­ge­me­get hvor­dan man ven­der og dre­jer det, må det med­gi­ves, at man­den ale­ne i kraft af si­ne egen­ska­ber som sangskri­ver er ek­stra­or­di­nært spæn­den­de - han er gan­ske en­kelt blandt sin ge­ne­ra­tions bed­ste her­hjem­me. Rent mu­si­kalsk er un­der­teg- ne­de min­dre im­po­ne­ret - Uli­ge Num­re har ik­ke på no­get tids­punkt frem­stå­et som et ori­gi­nalt be­kendt­skab, hvil­ket i sig selv ik­ke er pro­ble­ma­tisk, men når der sam­ti­dig er lidt læn­ge­re end sidst mel­lem de vir­ke­lig me­lo­di­ø­se snap­se, så er det selvsagt ik­ke op­ti­malt.

Hånd­vær­ket er som al­tid i or­den og i reg­len ba­re bund- so­lidt rock- kram uden svin­ke­æ­rin­der - til­med med ny­de­li­ge do­ser gu­i­tar- læk­ke­ri­er - men lidt fl ere over­ra­skel­ser og lidt fl ere ui­mod­ståe­ligt me­dri­ven­de num­re vil­le ha­ve løft et op­le­vel­sen. Me­get symp­to­ma­tisk er ’ Frit land’ et høj­de­punkt - hér træ­der Pe­ter­sen fl ot og rø­ren­de i so­lo- ka­rak­ter.

Læs he­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.