Fra dog­me til dol­lar Film­fo­to­gra­fen Ant­ho­ny Dod Mant­le har de se­ne­ste år pro­du­ce­ret fi lm i USA, bl. a. med Oli­ver Sto­ne

BT - - NAVNE - Jacob Wendt Jensen jwj@ ber­ling­s­ke. dk

60 ÅR I MOR­GEN

Lars von Tri­er var ge­ni­et, der skab­te ide­en om kysk­heds­løf­tet, der gav os en stri­be ori­gi­na­le dog­me­fi lm fra 1998 og i åre­ne der­eft er.

Der stod i kysk­heds­løft et, at ka­me­ra­et skul­le væ­re bå­ret, men det var en hel­dig og lyk­ke­lig om­stæn­dig­hed, at der net­op på det tids­punkt kom en ny slags små, me­get let­te dv­ka­me­ra­er frem.

Det tog den i Skot­land fød­te og i Dan­mark fi lm­fo­to­gra­fud­dan­ne­de Ant­ho­ny Dod Mant­le til sig, og han holdt fast i dem, selv om man fra pro­duk­tio­nens si­de fo­re­slog stør­re ka­me­ra­er kun en uge før man be­gynd­te op­ta­gel­ser­ne af ’ Fe­sten’. Thomas Vin­ter­bergs fi lm blev som be­kendt – sam­men med Lars von Tri­ers ’ Idi­o­ter­ne’ – ram­buk for dansk fi lms ny gul­dal­der på fi lm­festi­va­len i Can­nes i 1998, og re­sten er fi lm­hi­sto­rie.

Ue­nig med Lars von Tri­er

Si­den kom Dod Mant­le til at be­ty­de me­get for Lars von Tri­ers fi lm, selv om de end­te med at bli­ve ue­ni­ge om ud­tryk­ket i ’ An­ti­christ’ og ik­ke si­den har ar­bej­det sam­men. Det var li­ge net­op på det tids­punkt, at Dod Mant­le for al­vor hav­de få­et vind i sej­le­ne i ud­lan­det. Al­le­re­de i 2002 hav­de han fo­to­gra­fe­ret Dan­ny Boy­les ener­gi­ske zom­bie­fi lm ’ 28 Days La­ter’. Si­den fi k han en Oscar for sit ar­bej­de på ’ Slum­dog Mil­li­o­nai­re’ og ar­bej­de­de og­så på ’ 127 Hours’.

Når man no­te­rer sig, at Ant­ho­ny Dod Mant­le har fo­to­gra­fe­ret en fi lm, kan man godt væ­re sik­ker på, at der er spæn­den­de land­vin­din­ger i ven­te i bi­o­gra­fen. Han sø­ger eks­pe­ri­men­ter­ne og vil helst ik­ke gen­ta­ge sig selv. Omvendt si­ger han og­så, at det visu­el­le ik­ke må ta­ge mag­ten fra det sam­le­de ud­tryk. Fo­to­gra­fi et skal ses i sam­men­hæng med sku­e­spil­ler­ne, ka­me­ra­et og lys­sæt­nin­gen.

Dod Mant­le vur­de­rer de til­bud, der kom­mer ind, me­get nø­je. Til den­ne skri­bent sag­de han i 2008:

» Jo stør­re en fi lm er, des kol­de­re kan den væ­re. Jeg skal nå det sam­me, men kan ri­si­ke­re at få op­ring­nin­ger fra men­ne­sker, som jeg ik­ke en­gang har mødt, og i vær­ste til­fæl­de kan man bli­ve fy­ret. Det har selv de al­ler­bed­ste fo­to­gra­fer prø­vet. Der­for er jeg var­som med at ta­ge no­get stort ba­re for at gø­re det. Det kræ­ver held og mo­di­ge sats­nin­ger at få en lang og sta­bil kar­ri­e­re som fo­to­graf i ud­lan­det. «

Det har Dod Mant­le mildt sagt få­et si­den. Ron Howards ’ Rush’ var et emi­nent tids­bil­le­de fra 1970er­ne, og der er i øje­blik­ket end­nu en fi lm på vej for Howard. ’ I ha­vets hjer­te’ kom­mer i bi­o­gra­fer­ne først i 2016 og hand­ler om en ka­ske­lo­t­hval, der i 1820er­ne tvin­ger et lil­le skib til at bli­ve på ha­vet i 90 da­ge.

Net­op nu fo­to­gra­fe­rer Ant­ho­ny Dod Mant­le Oli­ver Sto­nes ’ Snow­den’, der for­ment­lig når at få pre­mi­e­re, in­den året slut­ter. Og den in­ter­na­tio­na­le kar­ri­e­re ser ud til at kun­ne va­re læn­ge end­nu, selv om Dod Mant­le nu run­der de 60 år.

Film­fo­to­gra­fen Ant­ho­ny Dod Mant­le fik en Oscar for sit ar­bej­de på fil­men ’ Slum­dog Mil­li­o­nai­re’. I mor­gen fyl­der han 60 år. Fo­to: Martin Syl­vest

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.