Varmt ven­skab

BT - - TV - KRIGS­DRA­MA 07: 40 09: 10 21: 00 06: 00 12: 10 13: 40 15: 00 10: 40 19: 30 17: 45 22: 30 00: 20-

” War Hor­se” ud­spil­ler sig i Eng­land og Eu­ro­pa un­der Før­ste Ver­denskrig og hand­ler om ven­ska­bet mel­lem den un­ge Al­bert ( Je­re­my Ir­vi­ne) og he­sten Jo­ey. Al­bert er tæt knyt­tet til sin hest, og det får der­for uover­sku­e­li­ge kon­se­kven­ser, da hans far ( Pe- ter Mul­lan) sæl­ger he­sten til det bri­ti­ske ka­va­le­ri. Vi føl­ger he­stens ut­ro­li­ge rej­se gen­nem kri­gen. Jo­ey for­an­drer og in­spi­re­rer al­le, der mø­der ham – det bri­ti­ske ka­va­le­ri, en ræk­ke ty ske sol­da­ter samt en fransk bon­de og hans dat­ter – før hi­sto­ri­en når til sit fø­lel­ses­mæs­si­ge kli- maks. Ste­ven Spi­el­bergs gri­ben­de for­tæl­ling hand­ler om glæ­de, sorg og ik­ke mindst et nært ven­skab. ” War Hor­se” er et krigs­dra­ma ba­se­ret på Mi­cha­el Mor­pur­gos po­pu­læ­re bør­ne­bog f ra 1982, der og­så har haft stor suc­ces som te­a­ter­sty kke. Den un­ge Al­bert spil­les af Je­re­my Ir­vi­ne ( The Wo­man in Bla­ck 2: An­gel of De­ath), som kap­ta­jn Ni­cholls og ma­jor Stewart ses hen­holds­vis Tom Hid­dle­ston ( Aven­gers: Age of Ul­tron) og

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Be­ne­di­ct Cum­ber­batch ( Sher­lo­ck, The Imitation Game). ( Ka­nal 5)

( T) Banditten fra Me­xi­co. Ame­ri­kansk western fra 1953.

( T) Rio Ri­ta. Ame­ri­kansk komedie fra 1942. ( T) Double Troub­le – El­vis i kat­tepi­ne. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1967. ( T) Op­gør i Cross Cre­ek. Ame­ri­kansk western fra 1956. ( T) Kon­gens ty­vek­nægt. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. ( T) Grand Prix. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966. ( T) Ivan­hoe. Ame­ri­kansk ro­man­tisk dra­ma fra 1952. ( T) Flip­per. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1963.

( T) Gangster­re­den. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1968. ( T) Skø­gen fra Da­ma­s­kus. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955.

Nat- tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.