OL I MOSKVA: USA VIL IK­KE – DAN­MARK VIL

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 35 år si­den 1980:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er no­get, du er usik­ker på og i tvivl om. Der­for er det ik­ke en god dag til at træff e sto­re el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger, så vent hel­le­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Da­gens aspek­ter fra pla­ne­ter­ne sæt­ter gang i fø­lel­ses­li­vet, som har lig­get og so­vet alt for læn­ge. Vågn op og nyd li­vet. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser for­ven­ter af dig i dag, så gør du kun det, som pas­ser dig selv. Du er ik­ke helt så om­gæn­ge­lig, som du ple­jer at væ­re. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Du er me­re kon­trol­le­ren­de end sæd­van­ligt. Lad ven­ligst ik­ke ja­lou­si øde­læg­ge den­ne dej­li­ge dag. En sag om­kring di­ne pen­ge­sa­ger er ak­tu­el. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:***** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag. Må­ske lidt for stil­le eft er din me­ning. Til gen­gæld kom­mer du til bunds i no­get, som er vig­tigt. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Da­gens aspek­ter fra stjer­ner­ne vil for­sø­de din til­væ­rel­se i de næ­ste par uger. Din øko­no­mi er bed­re, end du tror. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger et slør over den­ne dag. Der­for er det ik­ke den bed­ste dag til sto­re el­ler vig­ti­ge be­slut­nin­ger. Omvendt så er da­gen god til små rej­ser. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Der er mas­ser af po­si­ti­ve ener­gi­er om­kring dig. Du skal ik­ke hol­de dig til­ba­ge, hvis der er en be­stemt per­son, du ger­ne vil kon­tak­te. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:***

126). ( Svær 84). ( Mid­del 41). ( Nem

USAs olym­pi­ske ko­mité be­slut­ter at boy­kot­te de olym­pi­ske som­mer­le­ge i Moskva pga. Sov­je­tu­ni­o­nens be­sæt­tel­se af Af­g­ha­ni­stan i de­cem­ber 1979. Det dan­ske OL- hold går ind på Le­nin sta­dion i Moskva. Fin­njol­le­sej­ler Jør­gen Lind­hardt­sen bæ­rer den olym­pi­ske fa­ne – ik­ke Dan­ne­brog. På den­ne må­de pro­teste­re­de Dan­mark mod USSRs in­va­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.