Mål­sæt­nin­gen om top 3

BT - - TV/ RADIO - Mål­sæt­nin­gen om top 3 Sej­ren uden Ag­ger, Ka­h­len­berg og El­man­der Før­ste sejr i Jyl­land

Thomas Frank, ch­eftræ­ner:

Per Rud, sport­s­di­re­kør:

» Det er al­tid vig­tigt at nå sin mål­sæt­ning, og det har vi og­så he­le ti­den haft tro på, at vi vil­le gø­re. Men det er for tid­ligt at si­ge, om vi vil nå den. Så tæt som Su­per­liga­en er, kan man ik­ke si­ge, om vi bli­ver num­mer tre el­ler fi­re. Det af­gø­ren­de for os er, at vi kan se, hol­det he­le ti­den ud­vik­ler sig. Vi har he­le ti­den haft et mål om at kom­me ud at spil­le eu­ro­pæ­isk, og det er det vi kig­ger ef­ter. Det kræ­ver en stor ind­sats i de re­ste­ren­de kam­pe ” Jeg hå­ber, vi kan ind­fri de mål­sæt­nin­ger vi har øko­no­misk og sport­s­ligt. For det er i bund og grund det, vi bli­ver må­lt på

Lukas Hra­decky, må­l­mand:

» Det er en kæm­pe sejr. Vi fik en dår­lig start i for­å­ret, og al­le ved, at vi skal i top tre. Det er en stor for­løs­ning, at vi nu er der. Det kan jeg se på al­le spil­ler­nes an­sig­ter. Vi ar­bej­der hårdt og vi er ved at få hel­det med os. Nu lig­ger vi på tred­je­plad­sen for før­ste gang, og jeg hå­ber, det gi­ver os et end­nu stør­re skub fremad. «

Thomas Frank, ch­eftræ­ner:

Per Rud, sport­s­di­rek­tør:

» Det er tre me­get er­far­ne og vig­ti­ge spil­le­re, der sid­der uden­for i dag, og der er ba­re nog­le an­dre, der step­per op. Det er jeg van­vit­tigt glad for at se. Set fra min stol er det ba­re så vig­tigt, at der er an­dre, der træd til, når nog­le af de vig­ti­ge er væk. «

Thomas Frank, ch­eftræ­ner:

Fo­to: Ole Jørn/ redstar

» Hvis du kig­ger på for­men i for­hold til de tre- fi­re hold, vi kon­kur­re­rer med, er vi for­an li­ge nu. Men hav­de du spurgt for tre- fi­re kam­pe si­den, hav­de vi ik­ke væ­ret det. Jeg sy­nes sta­dig vi sli­der hårdt for vo­res sej­re, så vi skal sta­dig bli­ve end­nu bed­re. Seks mål i syv kam­pe er ek­sem­pel­vis for lidt. «

» Vi spil­ler uden de tre sto­re le­de­re, og hol­det træ­der i ka­rak­ter. Spe­ci­elt Ørnskov og Al­bre­cht­sen er go­de i dag. Jeg el­sker at ha­ve Da­ni­el Ag­ger, Thomas Ka­h­len­berg og Jo­han El­man­der på hol­det og vin­de med dem. Men en sejr i Søn­derjy­ske un­der de her for­hold, hvor man kan se hol­det har flyt­tet sig men­ta­li­tets­mæs­sigt og at­ti­tu­de­mæs­sigt - den sma­ger rig­tig godt. «

» Når man vin­der på en hi­sto­risk svær ude­ba­ne, er det et lil­le sta­te­ment og et skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Vi kan godt luk­ke ude­ba­ne­kom­plek­set, men der­for skal vi sta­dig ha­ve end­nu fle­re po­int. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.