FCMs po­int of no re­turn

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN­HVER SU­PER­LIGA- SÆ­SON HAR det, der i fi ktio­nens ver­den hed­der et ’ po­int of no re­turn’. Tids­punk­tet, hvor alt pe­ger i én ret­ning og sy­nes af­gjort, selv om alt fort­sat er bå­de ma­te­ma­tisk og te­o­re­tisk mu­ligt.

Der er al­tid ta­le om spe­ci­fi kke kam­pe. Kam­pe og re­sul­ta­ter, hvor man sid­der med for­nem­mel­sen af, at ’ hér blev det he­le af­gjort’. Nog­le gan­ge kom­mer de for­holds­vis tid­ligt i for­å­ret – an­dre gan­ge til al­ler­sidst. Som da Hjal­te Nør­re­gaard i 2003 sik­re­de FC Kø­ben­havn mester­ska­bet på Brønd­by Sta­dion, el­ler da sam­me FCK for et par sæ­so­ner si­den sej­re­de på Farum Park mod de nær­me­ste for­føl­ge­re fra FC Nord­s­jæl­land. Kam­pe, der gi­ver en spe­ci­el fø­lel­se i mel­lem­gul­vet. En fø­lel­se, der må­ske bedst kan be­skri­ves som afk la­ring. JEG ER MÅ­SKE tid­ligt ude. Det vil­le ik­ke væ­re før­ste gang. Men præ­cis den fø­lel­se sad jeg med, da jeg i aft es så Jakob Poul­sens over­tids­scor­ing til 2- 1 i Aal­borg. En scor­ing, der sik­re­de FC Midtjyl­land tre po­int på ude­ba­ne mod de for­sva­ren­de dan­ske me­stre i en kamp, der sam­men med hjem­me­kam­pen mod FC Kø­ben­havn var at reg­ne for den svæ­re­ste i midtjy­der­nes restprogram.

Jeg har læn­ge væ­ret sik­ker på, at FC Midtjyl­land vil­le sik­re sig klub­bens før­ste mester­skab. Men i aft es blev den sid­ste tvivl ud­ryd­det med Poul­sens af­ret­te­de langskud. Det gjor­de den i øv­rigt fl ere ste­der.

Vi får næp­pe Glen Rid­ders­holm til at fejre mester­ska­bet, in­den det rent ma­te­ma­tisk er umu­ligt for Ul­ve­ne at bli­ve over­ha­let bag­fra. Men Rid­ders­holms stikpil­le til Stå­le Sol­bak­ken i aft es var ik­ke til at ta­ge fejl af. FCM- ch­eft ræ­ne­ren blev i går sik­ker på, at hans hold i den­ne sæ­son ik­ke bli­ver ramt af de gum­mi­ben, der ko­ste­de gul­det sid­ste år. Og in­gen gum­mi­ben er - på det­te tids­punkt af sæ­so­nen og med en fø­ring på mini­mum 11 po­int - det sam­me som et mester­skab. Og et van­vit­tigt fortjent et af slagsen. NU VEN­TER KAM­PE mod Ho­bro og Sil­ke­borg på FCM. To kam­pe, der bør gi­ve seks po­int og blot eft er­la­de tvivl om, hvor­når i maj må­ned Her­ning- borg­me­ster Lars Krarup skal ar­ran­ge­re åben bus­tur gen­nem by­en og guld­fest på rå­d­hu­set.

En guld­fest, hvor gårs­da­gens dob­bel­te målsco­rer i øv­rigt har gjort sig fortjent til bå­de en ek­stra rå­d­hus­pan­de­ka­ge og en ek­stra øl. Jakob Poul­sen har - lidt un­der ra­da­ren - gang i en for­ry­gen­de sæ­son. Han er alt­do­mi­ne­ren­de på Superligaens as­sist­lis­te, og på det se­ne­ste er han og­så be­gyndt at la­ve vig­ti­ge mål. Først mod Ran­ders for en må­ned si­den, hvor han sik­re­de sej­ren to mi­nut­ter før tid - og se­ne­st i går. Lig­ner han eft er­hån­den en kan­di­dat til årets Su­per­lig­a­spil­ler? Det sy­nes jeg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.