’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Emil Lar­sen

Så­dan gør jeg al­tid. Det har slet ik­ke no­get med min ud­ta­lel­se at gø­re. Så­dan gjor­de jeg for 10 kam­pe si­den, og så­dan gjor­de jeg i dag

De fø­lel­ser var dog ik­ke til at mær­ke for pres­sen. Emil Lar­sen stil­le­de vel­vil­ligt op eft er kam­pen og be­sva­re­de al­le spørgs­mål, og selv da OBs pres­se­mand for­søg­te at ’ red­de’ ham fra stormen af spørgs­mål, fort­sat­te han med et se­ri­øst an­sigt, dog med kor­te svar.

Hvor­for gik du ned i om­klæd­nin­gen di­rek­te eft er kam­pen? » Det er et godt spørgs­mål. « Hvad er sva­ret? » Det ved jeg ik­ke. « Hvor­for ik­ke? » Det ved jeg ba­re ik­ke. « Er det ik­ke unor­malt? » Det ved jeg ik­ke, jeg går al­tid ned eft er kam­pen. «

Er den lagt bag jer den her ba­ta­l­je med je­res fans?

» Det ved jeg ik­ke. Nu må vi se. Vi har hjem­me­ba­ne næ­ste gang, og så må vi se til den tid, men ær­ligt talt bru­ger jeg ik­ke så me­get tid på det. Det rø­rer mig ik­ke så me­get. «

Hå­ber du, det er lagt bag jer?

» Selv­føl­ge­lig hå­ber jeg det, men jeg tror, I bru­ger me­re tid på det, end jeg gør. «

For­står bænk­plads

Hvor­dan var det at star­te ude?

» Selv­føl­ge­lig er jeg util­freds med det. Jeg har ik­ke spil­let godt, og kan selv­føl­ge­lig for­stå, hvor­for Ove be­gynd­te med mig på bæn­ken. « Skal du væk til som­mer? » Jeg har kon­trakt til næ­ste som­mer 2016, og det er det, jeg for­hol­der mig til. Hvis klub­ben vil af med mig in­den da, er det Jesper Han­sen, du skal snak­ke med. « Hvor­dan har du det selv? » Det er svært at si­ge. Det er klart, at al­le­re­de for to år si­den var jeg på vej væk. « Vil du ger­ne væk? » Det ved jeg ik­ke. Som sagt har jeg kon­trakt til 2016. Det er klart, at jeg har nog­le am­bi­tio­ner og ger­ne vil prø­ve mig af på et hø­je­re ni­veau, så selv­føl­ge­lig har jeg det. «

Kan det med fan­se­ne be­ty­de, at du vil væk?

» Det ved jeg ik­ke, om det kan. Det må du spør­ge Jesper Han­sen om. « For­try­der du no­get? » Nej, jeg for­try­der ik­ke no­get. «

Det nem­me­ste vil­le væ­re at si­ge, at du spil­ler i OB, og det vil du fort­sæt­te med?

» Det kun­ne jeg godt si­ge, men det kan jeg ik­ke stå og si­ge her. « For­di du så ik­ke me­ner det? » Det må man tol­ke, som man vil. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.