’ Nu bør det ik­ke gå galt’

Jakob Poul­sen blev dob­belt målsco­rer for FC Midtjyl­lands guld­fa­vo­rit­ter mod AaB

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - HELD Thomas Idskov idskov@ spor­ten. dk Fo­to: Bo Am­strup NØG­LEN TIL FCM- SUC­CES

14 po­int.

Så stort er FC Midtjyl­lands for­spring til FC Kø­ben­havn på Superligaens an­den­plads eft er sej­ren på 2- 1 over AaB.

» Uan­set om det bli­ver re­du­ce­ret, hvis FCK be­sej­rer Sil­ke­borg ( i aft en, red.), bør det ik­ke gå galt for os. Vi tror på, gul­det kom­mer i hus, « sag­de Jakob Poul­sen, der med to fuld­træf­fe­re blev mat­chvin­der for FC Midtjyl­land.

Han lag­de dog ik­ke skjul på, at FC Midtjyl­land mod AaB hav­de mar­gi­na­ler­ne på sin si­de.

» Vi spil­ler ik­ke vo­res bed­ste kamp i den­ne sæ­son. Men i mod­sæt­ning til tid­li­ge­re tror vi me­re på os selv. Det blev ud­slags­gi­ven­de mod AaB. Vi for­fulg­te he­le ti­den vo­res chan­ce. Der­for var det ik­ke no­gen til­fæl­dig­hed, at vi af­gjor­de tin­ge­ne to mi­nut­ter in­de i til­læg­s­ti­den. Skal jeg væ­re helt ær­lig, var det mest held, at vi vandt. Min af­slut­ning var ik­ke god. Bol­den gik kun i mål, for­di den ram­te en AaBer ( Kasper Ris­gård, red.) på vej­en, « sag­de Jakob Poul­sen.

FC Midtjyl­land- træ­ner Glen Rid­ders­holm an­gav AaB- sup­por­ter­nes vel­komst som en væ­sent­lig år­sag til, at hans trop­per yde­de ek­stra fem pro­cent i nær­kam­pe­ne.

» På lan­de­vej­en fra Her­ning til Aal­borg mød­te de os med dril­len­de ban­ne­re. For ek­sem­pel kald­te de os for et ’ pla­stik­hold’. Det tænd­te os, « sag­de Glen Rid­ders­holm, der ro­ste si­ne trop­per eft er sej­ren.

Stærk moral

» AaB kom­mer for­an 1- 0. Al­li­ge­vel vin­der vi kam­pen. Det kal­der jeg stærk moral, « sag­de Glen Rid­ders­holm, der fastslog, at han og­så er FCM- træ­ner eft er som­mer­fe­ri­en, selv­om han i sin funk­tio­nær- kon­trakt har mu­lig­he­den for at si­ge ja til et af de man­ge til­bud, han i for­bin­del­se med FCMs suc­ces i Su­per­liga­en har mod­ta­get fra spe­ci­elt uden­land­ske klub­ber.

» Jeg er FCM- dreng og har am­bi­tio­ner om at spil­le klub­ben i Cham­pions Le­ague- grup­pe­spil­let til eft er­å­ret, « sag­de han.

I AaB- lej­ren ærg­re­de man sig over ne­der­la­get.

» Vi hav­de helt klart sat næ­sen op eft er sejr. Og da jeg brag­te os for­an, tro­e­de vi og­så på, at det vil­le lyk­kes. Vi kan ik­ke gø­re an­det end at ta­ge hat­ten af for FC Midtjyl­land og øn­ske til­lyk­ke med mester­ska­bet. De har alt hel­det i øje­blik­ket. Vi er for­sva­ren­de me­stre, men må er­ken­de, at tit­len bli­ver over­ta­get af dem, « sag­de Thomas Ene­vold­sen.

Kasper Ris­gård kan hel­ler ik­ke fo­re­stil­le sig an­det, end at FCM sik­rer sig DM- gul­det.

» Det er ik­ke til­fæl­digt, at de lig­ger num­mer ét i Su­per­liga­en. De har alt­så et me­get stærkt hold. Men om de er stær­ke­re end os, da vi vandt guld i fj or er alt­så svært at si­ge, « sag­de han.

FC Midtjyl­land er Superligaens mest scoren­de hold med 50 fuld­træff ere.

21 af dis­se er la­vet eft er død­bold- si­tu­a­tio­ner

De ot­te mål eft er hjør­ne­s­park er kun mat­chet af et en­kelt hold fra de tre stør­ste eu­ro­pæ­i­ske liga­er ( Pre­mi­er Le­ague, La Liga og Bun­des­liga­en)

Kun Bay­ern Mün­chen har og­så la­vet fem mål di­rek­te på fris­park

Jakob Poul­sen blev mod AaB no­te­ret for sin tred­je fris­parks­scor­ing i den­ne sæ­son

AaBs Hen­rik Dals­gaard ( 20), An­dreas Bruhn ( 30) og Thomas Au­gusti­nus­sen ( 9) ser pas­sivt til, da Jakob Poul­sen læg­ger an til skud og scorer til 2- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.