Ky­ni­ske FCM skal på ind­køb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ PA­PI­RET BUR­DE op­gø­ret på Aal­borg Sta­dion væ­re et brag: Sid­ste sæ­sons me­stre mod de kom­men­de me­stre. Men det blev en dår­lig kamp. Og det er værd at se lidt på, hvor­for det blev det, in­den jeg kig­ger i spå­kug­len og ser frem mod de ud­for­drin­ger, der ven­ter FC Midtjyl­land i Eu­ro­pa eft er som­mer­fe­ri­en. JEG HAR STOR respekt for FC Midtjyl­lands ind­gangs­vin­kel til den­ne kamp. Aal­borg Sta­dion er et van­ske­ligt sted at spil­le, og jeg sy­nes, det er be­fri­en­de, at man som træ­ner væl­ger at fo­ku­se­re på, hvor­dan man kan spo­le­re AaBs spil med ky­nis­me og ag­gres­si­vi­tet. Og­så selv om det til ti­der er me­get lidt kønt. Man ev­ner som hold ved hjælp af fy­sik og vil­lig­hed til at be­gå de nød­ven­di­ge for­se­el­ser at luk­ke ned for mod­stan­der­ne, der ik­ke kom­mer frem til ret man­ge chan­cer.

Tid­li­ge­re var der en for stor an­del af de chan­cer, som mod­stan­der­ne fak­tisk kom til, der gik ind, men det har man æn­dret på ved at hen­te en må­l­mand, der red­der langt de fl este af de el­lers få mu­lig­he­der, der bli­ver skabt. FC MIDTJYL­LAND SPIL­LE­DE ik­ke no­gen god kamp mod AaB. Martin Pu­sic var kom­plet fra­væ­ren­de, men hol­dets styr­ke er, at en an­den spil­ler - den­ne gang Jakob Poul­sen - så kan over­ta­ge rol­len som målsco­rer. Det er et bredt fun­de­ret målscor­ings­grund­lag, man har. Det gæl­der, hvem der scorer, og det gæl­der, hvor­dan man scorer. Som mod­stan­der nyt­ter det ik­ke at læg­ge en tak­tik, der går på at luk­ke ned for Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen el­ler be­gå tid­li­ge fris­park. For så er der an­dre, der ta­ger over, og det er ud­tryk for stor styr­ke.

Jeg ser en del spil­le­re, der er sto­re in­di­vi­du­a­li­ster, men og­så en del, der er go­de nok til bred­den. For det er man­ge spil­le­re, der i øje­blik­ket er sat uden­for - spil­le­re, der nor­malt er pro­fi ler: Pet­ter An­der­s­son, Pio­ne Si­sto, Jim Lar­sen og mod AaB ud­gik Izu­na Uzo­chukwu.

Det væ­sent­li­ge er, at det ik­ke ko­ster for al­vor. Der gik godt nok tre mål ind mod Es­b­jerg, hvor man fi k et ud­fald, men dog fi k uaf­gjort. Mod AaB lig­ne­de det og­så læn­ge det ene po­int på en dag, hvor spil­let ik­ke var godt. For at kom­me fra Aal­borg, et af de svæ­re­ste ste­der at spil­le, med det ene po­int er der­med og­så ac­cep­ta­belt - men al­li­ge­vel får de al­le tre på grund af in­di­vi­du­el­le ak­tio­ner. NOK ER DER mat­chvin­den­de in­di­vi­du­el­le ak­tio­ner, men det er sel­ve spil­lesti­len, der dan­ner grund­la­get. Det er ky­nis­me - in­tet an­det hold la­ver så man­ge fris­park og får så man­ge gu­le kort. Her­til kom­mer så det ek­stremt fremad­ret­te­de i de­res spil, så de lyn­hur­tigt kom­mer langt frem på mod­stan­der­nes ba­ne­halv­del, hvor de er in­den for af­slut­nings­di­stan­ce - og så sky­der de.

Det gav et sent sej­rs­mål mod AaB, men det gi­ver og­så en mas­se hjør­ne­s­park. Hvis de er på kan­ter­ne, så ud­for­drer de, så de blo­ke­rin­ger, der måt­te kom­me, gi­ver ind­kast, hvil­ket og­så er en død­bold. Clea­rin­ger er man og­så god til at ero­bre, så man fast­hol­der an­greb langt frem­me på ba­nen. Det er me­get, me­get eff ek­tivt.

Det er op­skrift en på et mester­hold. Jeg ved, at det er en fl oskel, men det er ken­de­teg­nen­de, at man vin­der kam­pe som dem mod Ran­ders og nu AaB på se­ne scor­in­ger i kam­pe, der er tæt­te. El­ler får det ene po­int, som i kam­pen mod Es­b­jerg.

HVIS VI SER

frem mod næ­ste sæ­son, er det jo gi­vet, at FC Midtjyl­land skal spil­le eu­ro­pæ­i­ske kam­pe, og her vil den spil­lestil, som vi så mod AaB, væ­re en for­del, om­end jeg me­ner, at der er vis­se ud­for­drin­ger med trup­pens sam­men­sæt­ning.

Jeg me­ner, at trup­per med me­re er­fa­ring, som i FC Kø­ben­havn og Brønd­by, vil ha­ve bed­re for­ud­sæt­nin­ger. Det nu­væ­ren­de FCM- hold er for uer­fa­rent. Martin Pu­sic vil nok væ­re li­geg­lad med, hvem han står over­for, og Jakob Poul­sen vil og­så væ­re god, men ud­for­drin­gen er, at der er for få med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring. Og det kan væ­re pro­ble­ma­tisk.

Den del kan der ret­tes op på, og det for­ud­sæt­ter, at der bli­ver købt ind, hvil­ket klub­bens le­del­se og­så har sig­na­le­ret. For man må gå ud fra, at fl ere pro­fi ler for­svin­der i som­me­ren, og her skal er­stat­nin­ger­ne me­get ger­ne ha­ve in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, hvis man skal tro på eu­ro­pæ­isk suc­ces. For spil­le­fa­co­nen er langt fra naiv. Man ser ik­ke FC Midtjyl­land byg­ge vi­de­re på en stil, der er god nok til Dan­mark, men som ik­ke hol­der i in­ter­na­tio­na­le kam­pe, hvil­ket sik­kert vil få en del til at tæn­ke FC Nord­s­jæl­land i Cham­pions Le­ague.

Jeg me­ner dog ik­ke, at FCN gjor­de det for­ker­te, for med det spil­ler­ma­te­ri­a­le, man hav­de til rå­dig­hed, var det ik­ke en mu­lig­hed at læg­ge en stil om til lan­ge bol­de og du­el. Den stil, FC Midtjyl­land der­i­mod dyr­ker, er kon­kur­ren­ce­dyg­tig.

Kam­pen mel­lem AaB og FC Midtjyl­land var ik­ke god, men FC Midtjyl­land sik­re­de sig de tre po­int med ky­nis­me og ag­gres­si­vi­tet. Men skal hol­det få suc­ces i Eu­ro­pa til ef­ter­å­ret, skal der helst hen­tes nog­le spil­le­re med in­ter­na­tio­nal er­fa­ring, me­ner BTs Su­per­liga- eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen. Fo­to: Bo Am­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.