Un­der­li­ge Ha­milt­on

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KI­NAS GRAND PRIX un­der­stre­ge­de, at Lewis Ha­milt­on er den un­der­lig­ste fyr i For­mel 1- fel­tet. Han kør­te et strå­len­de løb og ud­byg­ge­de sin VM- fø­ring, men un­der­vejs kør­te han så taktisk lang­somt, at hans Mer­ce­des- mak­ker Ni­co Ros­berg kom un­der pres fra Se­ba­sti­an Vet­tel på tred­je­plad­sen.

Ros­berg brok­ke­de sig eft er lø­bet højlydt over sin team- kam­me­rats il­loy­a­le kør­sel, men Ha­milt­on sva­re­de iskoldt igen:

» Jeg sty­re­de ik­ke Ni­cos løb - jeg sty­re­de mit eget, « sag­de han.

Der­med un­der­stre­ge­de Ha­milt­on, hvor­for han ik­ke er ’ Mr Po­pu­lar’ bland kol­le­ga­er­ne.

Han vir­ker un­der­ligt en­som i For­mel 1- pad­do­ck­en. Hver søn­dag in­den star­ten præ­sen­te­res fel­tet ved en pa­ra­de, hvor kø­rer­ne bli­ver frag­tet ba­nen rundt, så til­sku­er­ne får en sjæl­den mu­lig­hed for at se dem uden styrt­hjelm. In­den pa­ra­den mø­des kø­rer­ne og pjat­ter og hyg­ge­snak­ker - i hvert fald de 19 af dem. Mens spa­ni­er­ne Alonso, Sainz Jr og Mer­hi dis­ku­te­rer La Liga, Ros­berg, Hül­ken­berg og Vet­tel snak­ker Bun­des­liga, yo­ungster­ne Ver­stap­pen og Sainz Jr sam­men­lig­ner skæg­vækst, og Bot­tas og Räik­kö­nen er fi nne- tav­se sam­men, iso­le­rer Ha­milt­on sig i et hjør­ne med he­ad- set og Ipod.

Der sid­der han så og ser un­der­lig ud. Mens re­sten af fel­tet går eft er det ren­s­ku­re­de, pr- kor­rek­te ima­ge, lig­ner Ha­milt­on med si­ne di­a­mant- øre­rin­ge, ta­to­ve­rin­ger og tun­ge guld­kæ­der me­re en gang­ster- rap­per end en For­mel 1- kø­rer. FOR­LOVEL­SEN MEL­LEM LEWIS Ha­milt­on og ex- Pus­sycat Dolls- san­ge­r­in­den Ni­co­le Scherzin­ger har i en år­ræk­ke væ­ret on- off med alar­me­ren­de ur­e­gel­mæs­sig­hed, men nu er det an­gi­ve­ligt de­fi ni­tivt slut.

Ha­milt­on har og­så et un­der­ligt for­hold til sin nær­me­ste fa­mi­lie. Da han be­gynd­te i go­kart, måt­te Ha­milt­ons far, Ant­ho­ny, på et tids­punkt ha­ve tre job for at fi nan­si­e­re den dy­re hob­by. Ant­ho­ny blev ma­na­ger for sin søn, men sam­ar­bej­det slut­te­de brat for et par år si­den. Far- søn- for­hol­det skal væ­re gen­skabt, men det er gan­ske si­gen­de, at Ant­ho­ny i de se­ne­ste år har væ­ret ma­na­ger for an­dre kørere - og­så i og om­kring For­mel 1 - mens Lewis Ha­milt­on har haft en ræk­ke for­skel­li­ge ma­na­ge­re. Dem har han på skift og­så brudt med, og nu for­hand­ler han si­ne eg­ne kon­trak­ter.

Dét går ik­ke så godt: I må­neds­vis har Ha­milt­on og Mer­ce­des­le­del­sen dis­ku­te­ret en for­læn­gel­se af det nu­væ­ren­de sam­ar­bej­de, der slut­ter eft er den­ne sæ­son. Kon­trak­ten er sta­dig ik­ke på plads, og ryg­ter an­ty­der, at for­hol­det mel­lem eng­læn­de­ren og hans team - trods re­sul­ta­ter­ne på ba­nen - li­der un­der de langstrak­te kon­trakt­for­hand­lin­ger.

Men Lewis Ha­milt­on vir­ker li­geg­lad. Og hans ry som en un­der­lig fyr for­stær­kes kun, når han nu oft e næv­ner sin hund Roscoe som sin bed­ste ven… MEN DEN UN­DER­LI­GE op­før­sel eft er­la­der ind­tryk­ket af en sår­bar psy­ke.

Jeg er ik­ke i tvivl om, at For­mel 1- VM 2015 bli­ver end­nu et in­ter­nt Mer­ce­des- an­lig­gen­de mel­lem Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg. Og selv om eng­læn­de­ren i øje­blik­ket er den hur­tig­ste, er jeg langt fra sik­ker på, han kan cru­i­se til sit an-

Ha­milt­on gem­mer sig bag mør­ke sol­bril­ler og ro­ck­stjer­ne- at­ti­tu­der - og det bi­dra­ger ik­ke til hans po­pu­la­ri­tet i pad­do­ck­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.