PAL­LE ERO­BRE­REN

Dan­marks stør­ste bok­se­pro­mo­tor gen­nem ti­den, Mo­gens Pal­le, for­sø­ger nu at sco­re Team Sau­er­lands ’ dan­sker­brag’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KRIG I KULIS­SEN Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

81- åri­ge Mo­gens Pal­le læg­ger an til co­me­ba­ck som pro­mo­tor og gør det iføl­ge eget ud­sagn for at hjæl­pe Ru­dy Mar­kus­sen med at få et fair be­løb for at mø­de Pa­tri­ck Nielsen i et ’ dan­sker- brag’, som ty­ske Team Sau­er­land el­lers for­sø­ger at stab­le på be­ne­ne.

Bok­sespor­tens mest be­tyd­nings­ful­de skik­kel­se her­hjem­me til­by­der at stå som ar­ran­gør for ’ bra­get’ mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Nielsen.

Det be­kræf­ter Mo­gens Pal­le over for BT, hvor han og­så for­tæl­ler, hvor­for han i sam­ar­bej­de med den tid­li­ge­re eu­ro­pa­me­ster Hans Hen­rik Palm til­by­der at ar­ran­ge­re dan­sker­du­el­len.

» Jeg hjæl­per Ru­dy Mar­kus­sen i den­ne sag, for han står uden ma­na­ger el­ler no­gen til at hjæl­pe sig. I den an­led­ning har jeg hjul­pet og rå­det ham. Det er så­mænd det, der er sket. Og så har jeg gi­vet ham et klart bed­re til­bud for at bok­se end Nis­se Sau­er­land, « si­ger Mo­gens Pal­le over te­le­fo­nen fra hjem­met i Bags­værd.

Koldt mel­lem Pal­le og Sau­er­land

Til­bud­det, Mo­gens Pal­le og Hans Hen­rik Palm har lagt for­an de to bok­se­re, ly­der så­le­des: Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Nielsen får hver 100.000 eu­ro ( om­kring 750.000 kr.) for kam­pen. Bok­ser­ne kan så ind­byr­des bli­ve eni­ge om, at vin­de­ren ta­ger al­le pen­ge­ne, el­ler de kan fordele dem mel­lem sig i pro­cent­for­hol­det 60- 40, el­ler hvad de kan bli­ve eni­ge om. Det be­kræf­ter den nye pro­mo­tor­duo hver især til BT.

Mo­gens Pal­les og Hans Hen­rik Palms til­bud lig­ger der­med langt hø­je­re end de 60.000 eu­ro ( små 450.000 kr.), som Nis­se Sau­er­land el­lers vil be­ta­le Ru­dy Mar­kus­sen for at stil­le op mod Pa­tri­ck Nielsen. Ru­dy Mar­kus­sen for­tæl­ler, at han har ac­cep­te­ret Mo­gens Pal­les til­bud og nu ven­ter på Pa­tri­ck Nielsen.

Mo­gens Pal­le kan end­nu ik­ke si­ge, om hans co­me­ba­ck som pro­mo­tor bli­ver til me­re end den­ne ene kamp.

» Det kan jeg ik­ke si­ge no­get om nu. Det af­hæn­ger og­så af Hans Hen­rik Palm. Det er jo i sam­ar­bej­de med ham, vi har gi­vet bok­ser­ne et til­bud. «

Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Mo­gens Pal­le og den ty­ske pro­mo­tor- virk­som­hed med brød­re­ne Nis­se- og Kal­le Sau­er­land ik­ke kan ud­stå hin­an­den. Men Mo­gens Pal­le af­vi­ser, at han ud­for­drer ty­sker­nes mo­nopol på det pro­fes­sio­nel­le dan­ske bok­se­mar­ked for at ge­ne­re dem.

In­gen pro­vo­ka­tion

» Det er ik­ke no­gen pro­vo­ka­tion fra min si­de. Det dre­jer sig om pen­ge, og så vil jeg ger­ne hjæl­pe Ru­dy med at få det, han har kræ­vet i sin tid af Sau­er­land for at bok­se kam­pen, « si­ger Mo­gens Pal­le.

Han for­ud­ser dog, at Team Sau­er­land- brød­re­ne vil gø­re de­res for at stå i vej­en for, at han og Hans Hen­rik Palm en­der som ar­ran­gø­rer af ’ dan­sker­bra­get’.

BT ken­der ik­ke til Pa­tri­ck Ni­el­sens kon­trakt­li­ge for­plig­tel­ser med Team Sau­er­land, og der kan væ­re ting, der gør, at de ik­ke vil la­de ham bok­se. Men ty­sker­ne kan for ek­sem­pel væl­ge at la­de Nielsen bok­se ved stæv­net mod at få en del af bok­se­rens ho­norar el­ler lig­nen­de.

Kol­de fød­der

» Men det kan jo nu plud­se­lig væ­re, at bok­se­ren ( Nielsen, red.) bli­ver be­or­dret til at få kol­de fød­der. Det hand­ler ik­ke om at sik­re Ru­dy el­ler Pa­tri­ck go­de pen­ge for Sau­er­land, så der skal nok op­stå pro­ble­mer. Jeg er så­dan set li­geg­lad med at la­ve kam­pen. Jeg vil hjæl­pe Ru­dy, mens Pa­tri­ck Nielsen ga­ran­te­ret ik­ke er vant til at få den slags pen­ge. Men Sau­er­land er jo vel­kom­men til at by­de over, « for­kla­rer Mo­gens Pal­le.

Hans Hen­rik Palm for­tæl­ler til BT, at han er med i pro­jek­tet for at ska­be en spæn­den­de bok­se­be­gi­ven­hed for bok­se­re og pu­bli­kum.

Det har ik­ke væ­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra hver­ken Pa­tri­ck Nielsen el­ler Team Sau­er­land.

81- åri­ge Mo­gens Pal­le har sam­men med Hans Hen­rik Palm gi­vet bok­ser­ne Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Nielsen et til­bud, der klart over­går det, de to bok­se­re har få­et af Team Sau­er­land for at mø­de hin­an­den i et ’ dan­sker- brag’ i rin­gen. Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.