Til kamp mod Hil­lary

Kan­di­da­ter­ne til po­sten som præ­si­dent i USA pib­ler frem

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VALG

Marco Ru­bio, den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor fra Fl­o­ri­da, trå­d­te i går ind i kam­pen om at bli­ve sit par­tis præ­si­dent­kan­di­dat ved næ­ste års valg. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et AP iføl­ge Reu­ters.

» Jeg fø­ler mig i sær­lig grad kva­li­fi ce­ret til at sæl­ge Det Re­pu­bli­kan­ske Par­ti som et par­ti, der vil for­sva­re den ame­ri­kan­ske drøm, « si­ger den 43- åri­ge Marco Ru­bio til AP.

Han har væ­ret med­lem af Se­na­tet si­den 2010, og i be­gyn­del­sen blev han af man­ge ame­ri­kan­ske me­di­er og kom­men­ta­to­rer an­set for at væ­re en slags kron­prins for ’ Tea Par­ty- be­væ­gel­sen’, Det Re­pu­bli­kan­ske Par­tis høj­re­fl øj. Se­ne­re har han be­væ­get sig nær­me­re den po­li­ti­ske mid­te, ly­der ana­ly­sen.

Marco Ru­bio er den tred­je re­pu­bli­ka­ner, som mel­der sig ind i præ­si­dent­kaplø­bet. I for­vej­en har se­na­tor Ted Cruz fra Te­xas og se­na­tor Rand Paul fra Ken­tucky off ent­lig­gjort de­res præ­si­dentdrøm­me.

Ind på sce­nen

Søn­dag trå­d­te de­mo­kra­ter­nes før­ste kan­di­dat, tid­li­ge­re uden­rigs­mi­ni­ster Hil­lary Cl­in­ton, ind på sce­nen.

Mens det er uklart, om der fi ndes in­ter­ne mod­kan­di­da­ter, som øn­sker at ud­for­dre Cl­in­ton, ven­tes fl ere re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter at mel­de sig i lø­bet af de kom­men­de uger og må­ne­der.

Et af de var­me­ste nav­ne er Jeb Bush, der ud­over at væ­re søn af en tid­li­ge­re præ­si­dent og bror til en tid­li­ge­re præ­si­dent har væ­ret gu­ver­nør i Fl­o­ri­da. Jeb Bush har end­nu ik­ke off ent­lig­gjort sit kan­di­da­tur, men al­le pe­ger på, at det blot er et spørgs­mål om tid.

New York Ti­mes be­skri­ver, hvor­dan Bush og Ru­bio har haft et tæt po­li­tisk par­løb i Fl­o­ri­da og op­byg­get et per­son­ligt ven­skab. Jeb Bush be­teg­nes som en men­tor for Marco Ru­bio, og det si­ges, at de to tid­li­ge­re har haft en slags aft ale om ik­ke at gå eft er de sam­me po­ster. De­res for­hold sæt­tes nu på en al­vor­lig prø­ve, når alt ty­der på, at de læg­ger bil­let ind på én og sam­me post.

De­mo­kra­ter­ne

og Re­pu­bli­ka­ner­ne fi nder de­res præ­si­dent­kan­di­da­ter ved pri­mær­val­ge­ne i før­ste hal­vår af 2016.

Sel­ve

præ­si­dentval­get fi nder sted den 8. novem­ber 2016 - med ind­sæt­tel­se i ja­nu­ar 2017

Cl­in­ton an­ses for stor­fa­vo­rit hos De­mo­kra­ter­ne, mens der er spæn­ding om, hvem der bli­ver Re­pu­bli­ka­ner­nes kan­di­dat. Den næ­ste ame­ri­kan­ske præ­si­dent bli­ver den 45. præ­si­dent. Den før­ste var Ge­or­ge Washington, der blev ind­sat i 1789.

pett

Hil­lary

Den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor fra Fl­o­ri­da Marco Ru­bio stil­ler op til po­sten som præ­si­dent i USA. In­den han over­ho­ve­det kan del­ta­ge i det valg, skal han slå de an­dre re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.