BT ret­ter

BT - - NYHEDER -

BT har i fl ere ar­tik­ler skre­vet om vac­ci­nen Pan­dem­rix, som i 2009 og 2010 blev gi­vet til ca. 339.000 dan­ske­re, og dens mu­li­ge bi­virk­nin­ger. Vac­ci­nen, der ik­ke læn­ge­re an­ven­des, har væ­ret gen­stand for de­bat, si­den den kom på mar­ke­det. Pan­dem­rix in­de­holdt ad­j­u­van­sen ASO3, der in­de­hol­der stof­fet squa­len, som er ble­vet sat i for­bin­del­se med det så­kald­te Golf- krigs­syn­drom, som i 2004 ud­lø­ste et to- årigt for­bud mod vac­ci­nen in­de­hol­den­de stoff et. BT har ved en fejl skre­vet, at stoff et i dag er for­budt i USA, men det­te er ik­ke kor­rekt. BT be­kla­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.