Ja, bor­ger­ne skal i cen­trum

BT - - DEBAT - BRI­AN MIK­KEL­SEN

Skat­te­o­rd­fø­rer, De Kon­ser­va­ti­ve

en bor­ger­lig re­ge­ring, så skal den fø­re bor­ger­lig po­li­tik. Vi vil ik­ke la­de ver­dens stør­ste off ent­li­ge sek­tor vok­se me­re, og så skyl­der vi dan­sker­ne, at skat­ter og af­gift er fal­der, så man tje­ner nog­le fl ere af si­ne eg­ne pen­ge, når man ar­bej­der. Det er af­gø­ren­de vig­tigt, at væl­ger­ne ved, hvad de stem­mer på. At det ik­ke bli­ver en gang per­son­ligt mudderkast, men at man for­tæl­ler, hvad man po­li­tisk står for. Kon­ser­va­tiv po­li­tik er, at der skal fo­kus på den

HVIS DER KOM­MER

en­kel­te og ik­ke så me­get på sta­ten. Vi lan­ce­rer nu en stop- kampag­ne for at si­ge, at nu må vi si­ge stop til, at den off ent­li­ge sek­tor ba­re får lov at vok­se og vok­se. Der er brug for, at bor­ge­ren kom­mer i cen­trum.

stør­ste off ent­li­ge sek­tor, men vi har ik­ke ver­dens bed­ste ser­vi­ce. Vi har hver­ken ver­dens bed­ste sund­heds- el­ler sko­le­sy­stem, så vi skal væ­re bed­re til at bru­ge de pen­ge, vi har. El­lers bli­ver vi et fat­ti­ge­re land. Vi vil ger­ne bru­ge fl ere pen­ge på sund­heds­ud­gift er, og så me­ner vi ik­ke, at der er tryg­hed nok,

VI HAR VER­DENS

så vi vil ger­ne bru­ge fl ere pen­ge på po­li­ti­et. Og så er der an­dre om­rå­der, hvor der skal hol­des igen på ud­gif­ter­ne og væ­re min­dre bu­reau­kra­ti, så vi og­så får råd til at gi­ve skat­te- og af­gift slet­tel­ser.

ik­ke væ­re en del af en bor­ger­lig re­ge­ring, for så fø­rer den jo ik­ke bor­ger­lig po­li­tik. Jeg sy­nes dog sag­tens, at vi kan sam­ar­bej­de med Dansk Fol­ke­par­ti al­li­ge­vel. Jeg har me­get stor respekt for DF, og vi var go­de til at sam­ar­bej­de med dem, da vi sad i en VK- re­ge­ring, så mon ik­ke det kan lyk­kes igen?

AL­TER­NA­TIVT VIL VI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.