Fag­bos­ser­nes ’ ga­ve’ til Thor­ning

ME­NER

BT - - DEBAT -

På da­gen, hvor stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ningS­ch­midt fejre­de sit 10 års ju­bilæum som so­ci­al­de­mo­kra­tisk par­ti­for­mand, modt­og hun en sær­lig hil­sen fra fag­be­væ­gel­sen. De to ho­ved­or­ga­ni­sa­tio­ner, LO og FTF, sø­sat­te en ny kampag­ne med eg­ne mær­kesa­ger og lod for­stå, at de var li­geg­la­de med, om en rød el­ler en blå re­ge­ring vil­le gø­re dem til vir­ke­lig­hed. Det af­gø­ren­de er, at løn­mod­ta­ger­nes in­ter­es­ser bli­ver syn­li­ge, lød bud­ska­bet fra de to or­ga­ni­sa­tio­ners for­mænd, Ha­rald Børsting og Ben­te Sor­gen­frey, i en kro­nik i Ber­ling­s­ke. DEN DEL AF idéka­ta­lo­get, der blev off ent­lig­gjort i går, rum­mer bl. a. for­slag om en in­ve­ste­rings­plan, der skal ska­be nye job, fl ere pen­ge til ud­dan­nel­se og en styr­ket ind­sats mod so­ci­al dum­ping. Det vil­le væ­re op­lagt og­så at ha­ve et dag­pen­ge- for­slag, men det har vi til go­de at se. Selv om der end­nu ik­ke er ta­le om ud­spil med knivskar­pe kan­ter, un­der­stre­ger kampag­nen, at fag­be­væ­gel­sen vil sam­ar­bej­de med den til en­hver tid sid­den­de re­ge­ring. Og at der ik­ke bli­ver ta­le om en gen­ta­gel­se af for­lø­bet op til val­get i 2011, hvor LO var dybt in­vol­ve­ret i S og SFs fæl­les stra­te­gi­er.

Med den nye kampag­ne af­prø­ver LO og FTF hold­bar­he­den i et sam­ar­bej­de, der kan fø­re til en egent­lig fu­sion mel­lem de to or­ga­ni­sa­tio­ner. Mens det for FTF al­tid har væ­ret en dyd at ar­bej­de uafh æn­gigt af par­tipo­li­tik, ta­ger LO nu end­nu et skridt væk fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Det sker i en for­nuft ig er­ken­del­se af, at det ik­ke du­er at præ­di­ke ren so­ci­al­de­mo­kra­tisk ta­le i en tid, hvor med­lem­mer­ne og­så stem­mer på Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti. En ha­de­ga­ve til Thor­ning, men­te Ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jensen. I hvert fald en nød­ven­dig ga­ve. Or­ga­ni­sa­tio­ner, der me­ner det, når de si­ger, at de kæm­per for med­lem­mer­ne, kan nem­lig ik­ke nø­jes med at ha­ve en varm linje til den ene si­de af Fol­ke­tin­get. hec

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.