PO­LI­TI­KER­NE MÅ GRI­BE I EGEN BARM ’’

Skul­le po­li­ti­ker­le­de nu væ­re me­di­er­nes skyld? Næh, den kræ­ver vist et so­lidt greb i egen po­li­tisk barm.

BT - - DEBAT -

Po­li­tik i en mo­der­ne me­di­e­tid er og bli­ver un­der­hold­ning. In­tet an­det? Jo. Men først og frem­mest. Hvis du som po­li­ti­ker ik­ke for­mår at ac­cep­te­re den præ­mis, har du ik­ke en chan­ce for at kom­me ud over be­teg­nel­sen rug­brød­spo­li­ti­ker, som so­ci­al­de­mo­kra­ten Mette Gjer­skov i en TV2- klum­me for­le­den ro­man­ti­se­re­de over. I sam­men­hæn­gen, at hver­da­gens hår­de lov­giv­nings­ar­bej­de og rug­brød­spo­li­tik, be­gå­et af 179 fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re, ik­ke får off ent­lig om­ta­le eft er fortje­ne­ste. Og der­af he­le den så­kald­te po­li­ti­ker­le­de. SKYL­DEN SKY­DER HUN på de po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer, der ud­læg­ger og over­dø­ver Chri­sti­ans­borg- for­sam­lin­gen i en så­dan grad, at hvert en­kelt med­lem af Fol­ke­tin­get ik­ke kom­mer til or­de. Kun med så­kald­te one- li­ners, der med nød og næp­pe kan ma­se sig ind imel­lem kom­men­ta­to­rer­nes langstrak­te ta­le­strøm. Og fo­re­slår se­ri­øst, at kom­men­ta­to­rer­ne som for­søg ti­er stil­le en må­ned, mens po­li­ti­ker­ne får lov til at ta­le ud. JEG TÆN­KER OF­TE, lad os for guds skyld hel­le­re få de der one- li­ners re­du­ce­ret til kvart- li­ners: ’ Ja’ el­ler ’ nej’. Som i øvel­sen, vi kun­ne la­de lø­be over en må­ned: Svar på spørgs­må­let.

Når de en­gang får lært ’ ja’ el­ler ’ nej’, kun­ne man over­ve­je at ud­vi­de kvo­ten. For selv­føl­ge­lig kom­mer mas­ser af po­li­ti­ke­re oft e til or­de i det ene, det an­det el­ler tred­je po­li­ti­ske pro­gram­for­mat. Men så snart de får en lil­le­fi nger, li­rer de et halvt par­ti­pro­gram el­ler al­le mod­par­tens elen­dig­he­der og fejl af i en uen­de­lig­hed. Ej at forg­lem­me de til lej­lig­he­den indstu­de­re­de og prel­len­de svar på kon­kre­te pro­blem­stil­lin­ger. El­ler og­så gem­mer de sig i stra­te­gi­ske og spin­dok­to­re­re­de sta­te­ments bag Fa­ce­book- og Twit­ter- pro­fi ler. Og over­ve­jer, om det gi­ver op­portu­ni­stisk me­ning at skift e par­ti midt i det he­le. FULG­TE DU HIL­LARY Cl­in­tons lan­ce­ring af sit ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­tur i søn­dags. Den valg­kamp bli­ver end­nu me­re op­s­li­den­de og langstrakt i dan­ske me­di­er end den fo­re­stå­en­de af slagsen på Bor­gen, selv­om den eft er­hån­den har kørt i ril­len et halvt års tid. Jo­vist, og­så på en un­der­hold­nings­dags­or­den. For hvad skul­le det el­lers væ­re - li­ge­frem de­ci­de­ret ame­ri­kansk lov­giv­nings­ar­bej­de, der op­ta­ger os? Nej, vel. Det er ale­ne fa­sci­na­tions­fak- Fle­re an­dre lan­de har an­be­fa­lin­ger til, hvor man­ge ti­mer børn bør spil­le com­pu­ter­spil. Bør vi ha­ve det i Dan­mark? to­ren, in­tri­ger­ne, ’ Al­le præ­si­den­tens mænd’ Wa­ter­ga­testy­le og vej­en til at mø­de dan­ske Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki på en mi­ni­ten­nis­ba­ne ved et på­skear­ran­ge­ment i Det Hvi­de Hus. TUR­DE MAN EK­SEM­PEL­VIS fo­re­slå Gjer­skov og kol­le­ger i ste­det at læg­ge par­la­men­ta­ri­ske kræft er i at rul­le mørklæg­nings­gar­di­ner­ne op igen, rul­le off ent­lig­heds­lo­ven et hak til­ba­ge, så me­di­er og bor­ge­re kan få or­dent­lig ak­tind­sigt, og po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer ad den vej bli­ver en smu­le me­re be­græn­se­de i gæt­te­ri­et.

Kom­men­ta­to­rer, der kan afl æse og ud­læg­ge un­der­lig­gen­de dags­ord­ner, er en jour­na­li­stisk di­sci­plin som skabt til po­li­tik i en mo­der­ne me­di­e­tid. Kald det ba­re en mar­keds­me­ka­nis­me. Hvor­for i al­ver­den skul­le man re­gu­le­re den. HVIS MAN SOM po­li­ti­ker vil und­gå at bli­ve kri­ti­se­ret for at spi­se hot dog med kniv og gaff el, som det ske­te for den bri­ti­ske pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron midt i valg­kam­pen i sid­ste uge, så lad væ­re med at in­vi­te­re til pho­to op­portu­ni­ty og spi­se hot dog med kniv og gaff el...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.