Hvor­dan sy­nes du, at Hel­le Thor­ningS­ch­midt har kla­ret si­ne 10 år som for­mand for S?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.20 IK­KE SO­CI­AL­DE­MO­KRAT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.31 HOL­DER IK­KE LØF­TER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.40 SVÆ­RE­RE FOR DE SVA­GE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.53 KØRT S PÅ ET SI­DESPOR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 1

Skidt

Kurt Lar­sen

Tri­ne Hol­lerup Gro­sen

Jør­gen Hvi­id

Ka­rin Mo­na Nielsen

Godt

6.019 stem­mer på bt. dk

OVER­TOG RU­IN FRA V Hel­le Thor­ning har gjort det fi nt eft er om­stæn­dig­he­der­ne. Hun over­tog en ru­in fra Ven­stre og kun­ne in­tet gø­re for De Ra­di­ka­le. Lad je­res har­me gå ud over dem. Jeg bli­ver me­re og me­re led og ked af bå­de at se og og hø­re på hen­de. Hun er da så langt fra den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ide­o­lo­gi, som no­gen kan væ­re. Den sid­ste so­ci­al­de­mo­krat ved ro­ret var An­ker. Thor­ning har ik­ke kla­ret det sær­lig godt. Hun har ik­ke holdt det, hun lo­ve­de. Hun har ik­ke kla­ret det sær­lig godt. Løft ebrud på løft ebrud. Hun har gjort li­vet for de sva­ge i sam­fun­det end­nu svæ­re­re. Hvis jeg var hen­de, vil­le jeg skam­me mig og ud­skri­ve valg nu.

Mar­git Øster­gaard Andersen

Skidt. Hun har kørt par­ti­et ud på et si­despor. Det har gjort, at jeg, der el­lers har stemt S si­den mit før­ste kryds, har sat det et an­det sted ved sid­ste valg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.