Ritt Bjer­re­gaar

S- kory­fæ­et er ble­vet ope­re­ret to gan­ge på grund af kræft

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk mkn@ bt. dk

KRÆFT

Mads Kor­sa­ger Nielsen Ritt Bjer­re­gaard kæm­per i dis­se uger en barsk kamp. Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske le­gen­de, der er gå­et gen­nem ad­skil­li­ge po­li­ti­ske stormvejr, er ramt af kræft.

Det op­ly­ser hun selv i en sms til BT og hen­des næ­re ve­nin­de Hel­le Degn for­tæl­ler og­så, at 73- åri­ge Ritt Bjer­re­gaard er ramt af den fryg­te­de syg­dom.

Den tid­li­ge­re over­borg­me­ster, top­mi­ni­ster og EU- kom­mis­sær hav­de der­for ik­ke mu­lig­hed for at del­ta­ge, da Hel­le Thor­ning- Sch­midt man­dag holdt 10 års- ju­bilæums­re­cep­tion.

Ritt Bjer­re­gaard for­tæl­ler via sms, at hun li­ge nu ik­ke har kræf­ter til at ta­le som syg­dom­men. Der­for hol­der hun sig til be­ske­der over te­le­fo­nen.

» Jeg er li­ge kom­met fra ho­spi­ta­let – ret svag ef­ter to sto­re ope­ra­tio­ner og sam­ler nu lidt kræf­ter, « for­tæl­ler hun om sin kamp.

Hun si­ger vi­de­re, at det er en kræft­tu­mor på en­de­tar­men, der har be­ty­det, hun skul­le gen­nem de to sto­re ope­ra­tio­ner.

Hårdt for­løb

En af dem, der er tæt på Ritt Bjer­re­gaard i den svæ­re tid, er par­ti­fæl­len Hel­le Degn. De to har væ­ret næ­re ve­nin­der i en men­ne­ske­al­der.

Syg­dom­men blev op­da­get for en må­ned si­den, og i den ef­ter­føl­gen­de tid har Hel­le Degn væ­ret en tro­fast støt­te for bå­de Ritt Bjer­re­gaard og hen­des mand Sø­ren Mørch.

Hel­le Degn be­ret­ter om nog­le bar- ske ugers liv­tag med syg­dom­men.

» Det har væ­ret et me­get hårdt for­løb. Men nu er Ritt på re­kre­a­tion, og så er det ved at gå fremad igen. Hun var hel­dig, at det blev op­da­get hur­tigt, og hun er hur­tigt kom­met i be­hand­ling. Der kom­mer til at gå no­gen tid end­nu, for­ment­lig må­ne­der, før hun er klar igen, « si­ger Hel­le Degn.

For et år si­den var Hel­le Degn selv gen­nem et hårdt kræft­for­løb, men i dag er hun sund og rask igen.

» På det tids­punkt var Ritt der for mig. Nu er jeg der for hen­de. Når man først får kon­takt med sund­heds­sy­ste­met, fin­der man ud af, hvor me­get de ek­stra pen­ge til sund­heds­om­rå­det har gjort godt. Læ­ger­ne for­tæl­ler selv, at de kan mær­ke frem­gang og nu kan de over­hol­de ven­te­ti­der­ne, « si­ger Hel­le Degn.

Ritt Bjer­re­gaard fyl­der snart 74 år og har brugt næ­sten 40 af dem i dansk po­li­tik.

Hun kom i Fol­ke­tin­get ved val­get i 1971. På det tids­punkt var hun en ung kvin­de på 30 år, og no­get af et sær­syn som un­der­vis­nings­mi­ni­ster i 1970er­ne. Se­ne­re blev hun og­så bå­de so­ci­al­mi­ni­ster, fø­de­va­re­mi­ni­ster, EU- kom­mis­sær og over­borg­me­ster i Kø­ben­havn.

Kon­tro­ver­si­el fi­gur

Al­le­re­de da hun før­ste gang blev valgt til Fol­ke­tin­get i 1971, etab­le­re­de hun sin egen kaf­fe­klub med den li­ge­le­des nyvalg­te Hel­le Degn, Svend Auken, In­ge Fischer Møller og Karl Hjort­næs. Den kaf­fe­klub kom til at spil­le en af­gø­ren­de rol­le i den of­fent­li­ge de­bat. For Hel­le Degn og Ritt Bjer­re­gaard har det be­ty­det et livslangt ven­skab, som Hel­le Degn tid­li­ge­re har for­talt om i bi­o­gra­fi­en ’ Ritt’.

» Vi dis­ku­te­re­de, hvor­dan vi bå­de kun­ne væ­re ve­nin­der og kon­kur­ren­ter, men vi var eni­ge om, at vi al­tid vil­le ta­le med hin­an­den først, hvis der var en post, vi vil­le gå ef­ter. Når først det var kla­ret af, hvem der vil­le gå ef­ter hvad, kun­ne vi reg­ne med den an­dens støt­te, « for­tæl­ler Hel­le Degn i bo­gen.

Og ven­ska­bet har holdt i med­gang og mod­gang.

Én af de fi­re sto­re

Ritt Bjer­re­gaard reg­nes for at væ­re en af de fi­re helt sto­re so­ci­al­de­mo­kra­ter sam­men med Mo­gens Lyk­ke­toft, Svend Auken og Poul Nyrup Ras­mus­sen.

Men det var i kaf­fe­klub­ben sam­men med Hel­le Degn, at hun hav­de sin po­li­ti­ske ba­se. Det var Ritt Bjer­re­gaard, der fik øje på Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Og det var Ritt Bjer­re­gaards og Hel­le Degns kaf­fe­klub, der fik ar­ran­ge­ret et mø­de på Ca­fe Amok­ka på Øster­bro i Kø­ben­havn, hvor de fik op­stil­let Hel­le Thor­ningS­ch­midt som kan­di­dat til Eu­ro­paPar­la­men­tet. Se­ne­re støt­te­de Ritt Bjer­re­gaard og­så Thor­nings kan­di­da­tur til for­mand­spo­sten i So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, selv om de to ik­ke har væ­ret po­li­tisk eni­ge om alt.

Ritt Bjer­re­gaard har ry for at se på ver­den, som den er. ’ Hold op med klynkeri, selv­med­li­den­hed og op­gi­vel­se’ har væ­ret hen­des man­tra i det po­li­ti­ske liv, og til­sy­ne­la­den­de nu og­så, hvor hun per­son­ligt er ramt af al­vor­lig syg­dom.

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.