D ramt af kræft FLE­RE OVER­LE­VER KRÆFT I EN­DE­TAR­MEN

BT - - NYHEDER - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

KRÆFT­DI­AG­NO­SE

Knap 1.600 dan­ske­re får hvert år kon­sta­te­ret kræft i en­de­tar­men. Men i mod­sæt­ning til for ba­re ti år si­den over­le­ver langt fle­re.

Al­li­ge­vel skal vi bli­ve bed­re til at re­a­ge­re i ti­de og gå til læ­ge, når de før­ste symp­to­mer vi­ser sig, ad­va­rer kræft­læ­ge.

60 pct. i li­ve ef­ter fem år

565 dan­ske­re dør år­ligt af kræft i en­de­tar­men. Det er sta­dig for man­ge, og der­for bør alarm­klok­ker­ne bim­le og bam­le over den dy­stre kræft­sta­ti­stik, me­ner over­læ­ge i Kræf­tens Bekæm­pel­se Iben Hol­ten:

» Selv­om vi er ble­vet bed­re til at be­hand­le på grund af bed­re kirur­gi, så er det kun 60 pct., som er i li­ve ef­ter fem år. Der­for er det vig­tigt, at dan­sker­ne bli­ver bed­re til at gå til læ­gen, når de tror, at der kan væ­re no­get galt, så kræf­ten ik­ke når at spre­de sig, og man ik­ke kan bli­ve hel­bredt, « si­ger hun.

Ram­mer især mænd over 45

De ty­pi­ske symp­to­mer på endetarmskræft er bl. a. blo­dig, sli­met af­fø­ring, di­ar­ré el­ler for­stop­pel­se over en læn­ge­re pe­ri­o­de. Syg­dom­men op­står ty­pisk hos folk over 45 år, og fle­re mænd end kvin­der bli­ver ramt.

Tid er af­gø­ren­de

Det va­ri­e­rer, hvor al­vor­lig syg­dom­men er, alt ef­ter hvor­når den bli­ver op­da­get. Det for­tæl­ler pro­fes­sor i tarm- kirur­gi ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Aar­hus Uni­ver­si­tet Sø­ren Laur­berg:

» Det er en kræft­syg­dom, der kan svin­ge mel­lem, at man har næ­sten 100 pct. chan­ce for at over­le­ve, til at man nær­mer sig 0 pct. over­le­vel­se. Det af­hæn­ger af, hvor stor kræfts­vul­sten er. Nog­le kan nø­jes med et min­dre ind­greb, mens an­dre må igen­nem en stør­re ope­ra­tion og ke­mo­te­ra­pi. Har det spredt sig, er si­tu­a­tio­nen me­get al­vor­lig, « si­ger han.

Arv og livsstil

Endetarmskræft kan væ­re ar­ve­ligt, men op­står ty­pisk på grund af vo­res ( us­un­de) livsstil.

» Fle­re i den ve­st­li­ge ver­den får endetarmskræft, og det har no­get at gø­re med det, vi spi­ser el­ler drik­ker, « si­ger Sø­ren Laur­berg.

I 2014 kun­ne dan­ske kræft­for­ske­re med spe­ci­a­le i kost f. eks. do­ku­men­te­re, at man især bør und­gå fir­be­net kød, det vil si­ge kød, der stam­mer fra f. eks. ok­se, svin og lam. Den­ne ty­pe kød øger nem­lig ri­si­ko­en for især kræft i ty­kog en­de­tar­men.

Blod ( med el­ler uden slim) i af­fø­rin­gen. An­der­le­des af­fø­rings­va­ner, der va­rer i me­re end en må­ned, det vil si­ge skif­te­vis for­stop­pel­se og tynd af­fø­ring. Smer­ter ved af­fø­ring. Sort af­fø­ring. Luft i tar­me­ne el­ler ondt i ma­ven i me­re end en må­ned. Blod­man­gel, vægt­tab el­ler fe­ber i lang tid uden grund. En for­nem­mel­se af, at tar­men ik­ke tøm­mes or­dent­ligt, når du er på toilet­tet. Fæl­les for symp­to­mer­ne er, at du godt kan ha­ve dem uden at ha­ve kræft. Men du bør gå til læ­ge, hvis du er i tvivl.

Så­dan be­hand­les endetarmskræft

Endetarmskræft fjer­nes via en ope­ra­tion. Ef­ter ope­ra­tio­nen får man of­te en mid­ler­ti­dig st­o­mi i nog­le må­ne­der, så tar­men får ro til at he­le. I nog­le til­fæl­de er det nød­ven­digt med en per­ma­nent st­o­mi. Har syg­dom­men spredt sig uden for tar­men, kan ke­mo­te­ra­pi væ­re nød­ven­digt.

Ritt Bjer­re­gaard ta­ger i øje­blik­ket liv­tag med sin kræft­syg­dom. Ar­kiv­fo­to:

Jakob Boserup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.