Ma­ta­dor- Iben i mil­jø- kamp

Ma­ta­dor- stjer­nen Ul­la Hen­nings­en delt­og i be­sæt­tel­se af bo­retårn i Nord­jyl­land

BT - - NYHEDER - To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

CI­VIL ULY­DIG­HED

Du ken­der hen­de må­ske som Iben i Ma­ta­dor, i rol­len som Li­va We­el, el­ler må­ske som ja­zz- di­va fra ad­skil­li­ge sce­ner i Dan­mark. I går skif­te­de hun sce­ne­gul­vet og pro­jek­tø­rer­ne ud for en stund, og er­stat­te­de dem med læn­ker og pro­test­flag i sin de­but som Gre­en­pea­ce- ak­ti­vist.

64- åri­ge Ul­la Hen­nings­en fik sin før­ste sto­re rol­le i den yderst po­pu­læ­re tv- se­rie Ma­ta­dor som Iben Skjold Han­sen, der hav­de et kort og mis­lyk­ket æg­te­skab med Mads Skjerns bror Kri­sten Skjern. Si­den­hen har hun med­vir­ket i blandt an­det ’ Kald mig Li­va’ som Li­va We­el og et hav af sku­e­spil. Og­så ja­zzmu­sik­ken har en stor plads i Ul­la Hen­nings­ens hjer­te, og hun har ud­gi­vet fle­re ja­zz- al­bum.

Ul­la Hen­nings­en er bo­sid­den­de i skif­te­vis Nord­jyl­land og Kø­ben­havn, og si­de­lø­ben­de med sku­e­spil­ler- og mu­si­ker­kar­ri­e­ren har hun de se­ne­ste to år væ­ret ak­tiv for pro­test­grup­pen ’ Ski­fer­gas – Nej Tak’ i lo­kal- om­rå­det i Vend­sy­s­sel i Nord­jyl­land. Grup­pen pro­teste­rer mod plan­lag­te prø­ve­bor­in­ger ef­ter ski­fer­gas ved by­en Dybvad i Nord­jyl­land – de før­ste af den slags i Dan­mark. Pro­ble­met med prø­ve­bor­in­ger­ne - og­så kal­det fra­ck­ing - er, at ski­fer­gas er et fos­silt brænd­stof, som det iføl­ge Gre­en­pea­ce er yderst ri­si­ka­belt at bo­re ef­ter og hi­ve op af jor­den.

» Det er no­get vær­re stads, og jeg er ban­ge for, at det går ud over na­tu­ren i det om­rå­de, hvor jeg selv bor. Det er uansvar­ligt og trist, at det kan gå ud over mil­jø­et og grund­van­det, uden at dan­sker­ne er klar over, at det fo­re­går, « si­ger Ul­la Hen­nings­en.

Pro­te­ster i læn­ker

Bo­retår­net, der skal fo­re­ta­ge bor­in­ger­ne, er net­op ble­vet fær­dig­gjort, og det var grun­den til, at Gre­en­pea­ce man­dag mor­gen, med Ul­la Hen­nings­en i spid­sen, be­sat­te om­rå­det for at vi­se util­freds­he­den med pro­jek­tet.

Fast­læn­ket til porten ind til om­rå­det sad Ul­la Hen­nings­en iført ke­del­dragt og sang med på pro­testsan­ge­ne.

» Jeg er med til ak­tio­nen, for­di ski­fer­gas­ud­vin­ding er fuld­stæn­dig van­vit­tigt. Det er en me­get kort­sig­tet tan­ke­gang, for­di det kan gå ud over vo­res grund­vand og den dej­li­ge hvor ri­si­ka­belt det er. Det gæl­der jo ik­ke kun os, der le­ver nu, men og­så vo­res børn og frem­ti­di­ge ge­ne­ra­tio­ner. Der­for be­gynd­te jeg for to år si­den at ta­ge med ud for at pro­teste­re. Jeg har og­så væ­ret med til at sam­le un­der­skrif­ter ind, for at sør­ge for at for­hol­de­ne blev un­der­søgt til bunds, « si­ger Ul­la Hen­nings­en.

Hen­des del­ta­gel­se ved pro­testak­tio­ner og hen­des be­rømt­hed var med­vir­ken­de til, at hun blev spurgt, om hun hav­de lyst til at del­ta­ge i man­da­gens Gre­en­pea­ce- ak­tion.

» Det er i me­di­er­ne, at kam­pen skal ta­ges, og der men­te Gre­en­pea­ce, at jeg kun­ne ha­ve en po­si­tiv ef­fekt. Jeg har jeg end­nu ik­ke be­slut-

UL­LA HEN­NINGS­EN Ul­la Hen­nings­en blev født den 7. marts 1951 i Ka­lund­borg. Er ud­dan­net på Sku­e­spil­ler­sko­len i Aar­hus i 1973 Har med­vir­ket i fle­re mu­si­cals, bl. a. ’ No, no Na­net­te’ og ’ Ca­ba­ret’, og har væ­ret til­knyt­tet Bet­ty Nan­sen Te­a­tret og Ri­alto Te­a­tret. På tv er hun bl. a. kendt fra ’ Ma­ta­dor’ som Iben Skjold Han­sen og ’ Kald tet mig for, om jeg kom­mer til at del­ta­ge i fle­re ak­tio­ner for Gre­en­pea­ce, « si­ger hun.

Gre­en­pea­ce- ak­tio­nen be­gynd­te me­get tid­ligt man­dag mor­gen, og Ul­la Hen­nings­en var med fra be­gyn­del­sen. Hun blev dog nødt til at ta­ge hjem un­der­vejs i ak­tio­nen - de skrå bræd­der kald­te:

» Jeg stod op sent i nat og var ude ved de­mon­stra­tio­nen i 3- 4 ti­mer, så læn­ge jeg mag­te­de det. Men jeg var nødt til at ta­ge hjem for at hvi­le, da jeg har en stor mo­no­log in­de på Aal­borg Te­a­ter i af­ten ( red: man­dag af­ten), « si­ger Ul­la Hen­nings­en, der i øje­blik­ket kan op­le­ves i te­a­ter­styk­ket ’ Smer­ten’ på Aal­borg Te­a­ter. mig Li­va’ i rol­len som Li­va We­el. San­gen: ’ Du er så smuk og dej­lig’ af grup­pen Shit og Cha­nel, skrev An­ne Lin­net, ef­ter at ha­ve set Ul­la Hen­nings­en på et dan­se­sted i Aar­hus. Har dan­net par med mu­si­ke­ren Uf­fe Mar­kus­sen si­den 1996. Har få­et fle­re hæ­ders­be­vis­nin­ger, bl. a. Hen­kel- pri­sen i 1980 og Te­a­ter­po­ka­len i 2011.

Ul­la Hen­nings­en, læn­ket fast til porten med kli­ma- og ener­gi­eks­pert i Gre­en­pea­ce Tarjei Haa­land. Fo­to: Chri­sti­an Aslund/ Gre­en­pea­ce.

Ul­la Hen­nings­en, som hun så ud, da hun spil­le­de Iben Skjold Han­sen i Ma­ta­dor. Fo­to: Rolf Konow

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.