’’

BT - - NYHEDER - Ul­la Hen­nings­en

Det er no­get vær­re stads, og jeg er ban­ge for, at det går ud over na­tu­ren

na­tur i Vend­sy­s­sel. Sam­ti­dig fo­re­går det me­get lu­sket, uden at hr. og fru Dan­mark rig­tig ved no­get om det. Jeg sy­nes desvær­re, at vo­res stats­mi­ni­ster og de an­dre po­li­ti­ke­re kun går op i øko­no­mi i den her si­tu­a­tion, « si­ger Ul­la Hen­nings­en om sin de­but som gre­en­pea­ce­ak­ti­vist.

Der­for blev jeg ak­ti­vist

Men hvor­dan er den fol­kekæ­re sku­e­spil­ler endt som mil­jøak­ti­vist i Gre­en­pea­ce?

» For­di jeg selv bor me­get tæt på bo­ret. Jeg sy­nes, det er van­vid, at man over­ho­ve­det kan fin­de på at bo­re ef­ter ski­fer­gas, når man ved,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.