Fil­me­de sin egen p

Bø­de til 15- årig, der på scoo­ter kør­te fra to mo­tor­cy­kel­be­tjen­te

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

PO­LI­TI­J­AGT

En ung scoo­ter­kø­rer fra Fyn hav­de i før­ste om­gang held til at kø­re fra to for­føl­gen­de mo­tor­cy­kel­be­tjen­te, men blev si­den ind­hen­tet af lovens lan­ge arm og idømt en bø­de.

For­in­den hav­de den 15- åri­ge dog nå­et selv at fi lme po­li­ti­j­ag­ten med et vi­deo­ka­me­ra, der var fast­gjort til hans styrt­hjelm. Den vi­deo blev nat­ten til man­dag lagt på vi­deo­de­lings­si­den Li­veLe­ak, og no­get usæd­van­ligt for den slags se­kven­ser slut­ter den med, at man kan se ger­nings­man­dens an­sigt. Da han kun er 15 år, har BT dog valgt at slø­re hans iden­ti­tet.

Lyk­ke­des – i før­ste om­gang

På den godt tre mi­nut­ter lan­ge vi­deo­se­kvens ser man først den un­ge mand kø­re stærkt på sin lil­la scoo­ter langs en jer­n­ba­ne­stræk­ning, in­den han und­vi­ger den før­ste be­tjent, der på en ci­vil mo­tor­cy­kel har for­søgt at blo­ke­re scoo­te­ren vej­en.

Si­den for­sø­ger en uni­for­me­ret mo­tor­cy­kel­be­tjent i fl ere om­gan­ge at få scoo­ter­kø­re­ren til at stop­pe ved at kø­re ind for­an ham og af­skæ­re ham vej­en. Det får på et tids­punkt den fl yg­ten­de til at væl­te og ty­de­lig­vis slå sin ven­stre hånd, men al­li­ge­vel kom­mer han at­ter op på scoo­te­ren og har til­sy­ne­la­den­de held til at slip­pe fra po­li­ti­fol­ke­ne gen­nem for­skel­lig bo­lig­be­byg­gel­se med græs­plæ­ner.

Scoo­ter- fl ug­ten en­der ved et par­cel­hus i rø­de mur­sten, som en bru­ger på Li­veLe­ak har kun­net lo­ka­li­se­re til Sten­strup nord for Svend­borg.

Hos Fyns Po­li­ti op­ly­ser le­de­ren af færds­el­s­af­de­lin­gen, vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jør­gen Andersen, til BT, at sa­gen da­te­rer sig til­ba­ge til sep­tem­ber 2014 og er af­slut­tet med en bø­de til den 15- åri­ge kø­rer.

» I for­bin­del­se med en sko­le­kon- trol i Sten­strup blev kol­le­ger­ne op­mærk­som­me på den ulov­li­ge knal­lert, der kun­ne kø­re me­re end de til­lad­te 30 km/ t. Vi fandt dog al­drig knal­ler­ten, men tak­ket væ­re lo­kal­be­tjen­ten i om­rå­det fandt vi frem til den un­ge mand. Han fi k en bø­de på 4.000 kr., der dog på grund af hans un­ge al­der blev sat ned til 3.000 kr., « til­fø­jer vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

In­gen sniksnak

Den 15- åri­ge kun­ne er­ken­de, at han dels ik­ke hav­de eft er­kom­met po­li­ti-

Vi­deo­se­kven­sen med den 15- åri­ge scoo­ter­kø­rers flugt fra to mo­tor­cy­kel­be­tjen­te kan ses på bt. dk.

Skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) vil gi­ve de un­ge en skat­telek­tion. Tur­néen ind­le­des fre­dag i ho­ved­stads­om­rå­det og fort­sæt­tes i Nord­jyl­land man­dag. Ar­kiv­fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.