Gra­tis lek­tion i skat

BT - - NYHEDER -

KAMPAG­NE

Skat­te­mi­ni­ster Ben­ny En­gel­bre­cht ( S) har ta­get hul på en tur­né til en ræk­ke ung­doms­in­sti­tu­tio­ner, hvor han vil un­der­stre­ge vig­tig­he­den af, at un­ge og al­le an­dre dan­ske­re be­ta­ler skat.

Der er nok at ta­le med de un­ge om, vi­ser en hold­nings­un­der­sø­gel­se, som Dan­marks Sta­ti­stik har la­vet for Skat. Den vi­ser, at un­ge er me­re til­bø­je­li­ge til at ac­cep­te­re sort ar­bej­de end an­dre al­ders­grup­per. Det gæl­der bå­de, når det sor­te ar­bej­de ud­fø­res af en per­son for et fi rma, og når fi rma­et ud­fø­rer det for en pri­vat bor­ger.

» Det er be­kym­ren­de, hvis det er en hold­ning, de ta­ger med sig ind i vok­sen­li­vet, « si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht.

» Når jeg mø­der de un­ge, op­le­ver jeg dog, at de er in­ter­es­se­re­de og ger­ne vil ha­ve en di­a­log. For mig hand­ler det om at få spredt det bud­skab, at sort ar­bej­de er at sny­de fæl­les­ska­bet , « si­ger skat­te­mi­ni­ste­ren. BNB

UN­GE OG SORT AR­BEJ­DE Un­der­sø­gel­sem om sort ar­bej­de er la­vet af Dan­marks Sta­ti­stik for Skat blandt 1.848 ads­purg­te. 1 = sort ar­bej­de er ’ helt uac­cep­ta­belt’. 10 = sort ar­bej­de er ’ ac­cep­te­ret i høj grad’. Sort ar­bej­de ud­ført af en per­son for et fi rma: Al­ders­grup­pen .......... 16- 24 : 2,6 Al­ders­grup­pen ............... + 40: 1,7. Sort ar­bej­de ud­ført af en virk­som­hed for en pri­vat bor­ger Al­ders­grup­pen .......... 16- 24: 2,4. Al­ders­grup­pen .............. + 40: 1,9.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.