Po­pu­læ­re Bar­ce­lo­na druk­ner i turi­ster

BT - - NYHEDER -

Vi dan­ske­re er ik­ke de ene­ste, der er vil­de med at ta­ge på stor­by­fe­rie i Bar­ce­lo­na. Turi­ster strøm­mer til i så sto­re mæng­der, at by­sty­ret har ind­ført re­strik­tio­ner fl ere ste­der. Så­le­des er der nu fl ere tids­punk­ter på da­gen, hvor grup­per på over 15 turi­ster ik­ke læn­ge­re må be­sø­ge det po­pu­læ­re mar­ked La Boque­ria – el­lers kan de lo­ka­le ik­ke kom­me til.

Ak­tie­fe­sten på Kø­ben­havns Fonds­børs har haft fuld fart på i årets før­ste må­ne­der, da hand­len med dan­ske ak­tier har ramt det hø­je­ste ni­veau no­gen­sin­de i ak­tie­mar­ke­dets 207- åri­ge hi­sto­rie. Fonds­bør­sen op­ly­ser, at årets før­ste kvar­tal bød på 93.000 gen­nem­snit­li­ge hand­ler om da­gen med en dag­lig om­sæt­ning på 5,9 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.