Po­li­ti­j­agt

BT - - NYHEDER -

ets an­vis­nin­ger om at stand­se, og dels hav­de kørt knal­lert uden gyl­digt kø­re­kort.

» Det var helt eft er in­struk­tio­ner­ne, at mo­tor­cy­kel­be­tjen­ten nø­jes med at kø­re op på si­den af scoo­te­ren og be­der ham op at stop­pe i ste­det for at væl­te fø­re­ren om­kuld. Det er en sag af den ka­rak­ter ik­ke værd at ud­sæt­te no­gen for, med­min­dre an­dres sik­ker­hed er i fa­re, « un­der­stre­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tø­ren.

Iføl­ge Jør­gen Andersen er det i nog­le mil­jø­er - ik­ke mindst i stør­re by­er om­kring sær­ligt ud­sat­te bo­lig­om­rå­der - ik­ke ual­min­de­ligt, at un­ge på knal­lert el­ler scoo­ter sø­ger spæn­ding ved be­vidst at pro­vo­ke­re po­li­ti­et til at for­sø­ge at fan­ge dem.

» Det sker desvær­re nog­le gan­ge un­der me­get hals­bræk­ken­de om­stæn­dig­he­der, hvor bå­de fø­re­ren og an­dre bli­ver ud­sat for stor fa­re ved at kø­re med ho­ve­d­et un­der ar­men. Vi op­le­ver så­gar, at de helt be­vidst kø­rer to rundt på en ulov­lig knal­lert, hvor den ene sid­der om- vendt for at kun­ne fi lme po­li­ti­j­ag­ten med mo­bil­te­le­fon, mens der bli­ver kørt hals­bræk­ken­de, « til­fø­jer le­de­ren af færds­elspo­li­tiets på Fyn.

Ud­over en mærk­bar bø­de og fra­ken­del­se af knal­lert­kø­re­kor­tet, ri­si­ke­rer knal­lert­kø­rer­ne og­så, at de kan få for­sin­ket ret­ten til at ta­ge kø­re­kort til bil, når de fyl­der 18. Samt na­tur­lig­vis de­res eget og an­dres hel­bred.

Et af DRs mest kend­te an­sig­ter kom­mer frem­over til at to­ne frem på skær­men hos kon­kur­ren­ter­ne fra TV2.

36- åri­ge Louise Wol­ff bli­ver ny vært på ’ Go’ mor­gen Dan­mark’, hvor hun skal afl øse Stép­ha­nie Sur­ru­gue, som ven­der til­ba­ge til TV2s nyheds­af­de­ling.

» Der er no­get gan­ske sær­ligt over at væ­re blandt dem, der står op om nat­ten for at for­be­re­de en god mor­gen for al­le an­dre.

Og helt grund­læg­gen­de sy­nes jeg ba­re, at Go’ mor­gen Dan­mark

mi­ke@ bt. dk

Ar­kiv­fo­to: Claus Bech

Mo­del­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.