DR- stjer­ne­vært skift er til TV 2

BT - - NYHEDER -

Mi­ke Kalt­oft Jensen

er et su­per­godt pro­gram med en dej­lig kom­bi­na­tion af sam­ta­le, hu­mor og op­lys­ning, som man kan bru­ge til no­get, « si­ger Louise Wol­ff , der og­så ser frem til ud­for­drin­ger ved at skul­le stå me­get tid­ligt op, i en pres­se­med­del­el­se.

Er­fa­ren vært

Louise Wol­ff har væ­ret vært for en lang ræk­ke sto­re events på DR, her­i­blandt ’ Dansk Me­lo­di Grand Prix’, ’ Dan­marks Ind­sam­ling’ og ’ Året der gik’ samt DR1- pro­gram­mer som ’ Aft ens­howet’ og ’ Sporløs’.

Før den tid var hun vært på DR P3, mens hen­des før­ste tv- værts­op­træ­den var på TV2 i 2004- 2005 i ung­doms­pro­gram­mer­ne Rund­funk. Louise Wol­ff er fl ere gan­ge ble­vet hædret som vært – se­ne­st for en må­ned si­den, hvor hun fi k pri­sen som ’ Årets kvin­de­li­ge un­der­hold­nings­vært’.

Louise Wol­ff ven­tes at kom­me på skær­men i lø­bet af som­me­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.