Un­ge red­det ud af bræn­den­de bus ’’

År­våg­ne un­ge op­da­ge­de brand i bus og red­de­de kammerater

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Jensen mje@ bt. dk baa@ bt. dk Jette Øster­gaard Lar­sen, skole­le­der, Gen­tof­te Kom­mu­nes Ung­doms­sko­le

Det blev en lidt an­den form for ’ ad­ven­tu­re’ end plan­lagt

DRA­MA

Bir­ger A. Andersen Tak­ket væ­re et par år­våg­ne ele­ver kom in­gen no­get til, da der nat­ten til i går ud­brød brand i en sko­le­bus med dan­ske ele­ver

og de­res læ­re­re på en tysk mo­tor­vej. Bus­sen nå­e­de at ud­bræn­de to­talt, men for­in­den var al­le om bord kom­met sik­kert ud.

Det var en bus med 33 un­ge og fem læ­re­re fra Gen­tof­te Kom­mu­nes Ung­doms­sko­le, der var på vej gen­nem det øst­li­ge Tys­kland for at hol­de lej­rsko­le i Tjek­ki­et.

De fle­ste om bord for­søg­te at sove i bus­sæ­der­ne, men et par ele­ver un­dre­de sig over, at der be­gynd­te at lug­te un­der­lig brændt i bus­sen og slog alarm til en læ­rer og chauf­før­en.

Ba­ga­gen kun­ne ik­ke red­des

» Han holdt straks ind til si­den, og da det stod klart, at der var ta­le om en brand, kom al­le ud af bus­sen i en fart og i god be­hold, « op­ly­ser skole­le­der Jette Øster­gaard Lar­sen fra Gen­tof­te Kom­mu­nes Ung­doms­sko­le til bt. dk.

» Der er ble­vet ta­get godt hånd om al­le 33 ele­ver og de fem læ­re­re. Det var ik­ke mu­ligt at red­de de­res ba­ga­ge, « til­fø­jer hun.

Oven­på chok­ket har de un­ge og de­res læ­re­re drop­pet stu­di­e­tu­ren og er ta­get til­ba­ge til ung­doms­sko­len.

Bus­sen ud­brænd­te

Bran­den brød ud kl. 03.15 i bus­sen fra det dan­ske sel­skab Cen­trum Turist, da den kør­te på mo­tor­vej A3 kort før Dres­den ved Schön­born- til­kørs- len. In­den de ty­ske brand­folk kun­ne nå frem til bus­sen, var den fuld­stæn­dig om­s­pændt af flam­mer og ud­brænd­te, mens ele­ver­ne og de­res læ­re­re mag­tes­lø­se kun­ne se til på tryg af­stand.

» Vo­res ele­ver og læ­re­re skul­le ef­ter pla­nen ha­ve væ­ret på ad­ven­tu­re- tur til Tjek­ki­et, men det blev en lidt an­den form for ’ ad­ven­tu­re’ end plan­lagt, « til­fø­jer skole­le­der Jette Øster­gaard Lar­sen.

Fo­to: Kar­sten Sören­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.