’ Jeg kan og­så be­gå fejl’

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ama@ bt. dk

BANDIDOS

For to uger si­den blev den kend­te ro­ck­er Bri­an Sandberg smidt ud af Bandidos i ’ bad stan­ding’, ef­ter han hav­de gjort til­nær­mel­ser til et an­det med­lems eks­ko­ne. Nu gi­ver han for før­ste gang lyd fra sig.

På sin Fa­ce­book- pro­fil be­kla­ger han man­dag mor­gen sin hand­ling over for Bandidos.

’ Men jeg hver­ken kan el­ler vil kom­men­te­re den si­tu­a­tion, der æn­dre­de mit liv her den 31. marts pt. Dog vil jeg klart un­der­stre­ge, at jeg desvær­re har skuf­fet Bandidos MC ved at ha­ve brudt en re­gel. Det be­kla­ger jeg selv­føl­ge­lig og vil gø­re alt der er i min magt for at få ret­tet op på det,’ skri­ver Bri­an Sandberg og fort­sæt­ter:

’ Husk på, jeg er kun et men­ne­ske, som og­så kan be­gå fejl her i li­vet!’

De se­ne­ste to uger er der­for iføl­ge Bri­an Sandberg gå­et med at få snak­ket det he­le igen­nem med sin fa­mi­lie og tæt­te­ste ven­ner.

Sjo­f­le be­ske­der

For to uger si­den kom det frem, at de sex- be­ske­der, han hav­de sendt til et an­det med­lems eks­ko­ne, ko­ste­de ro­ck­e­ren sit med­lem­skab hos Bandidos. Sam­ti­dig kom det frem, at de sjo­f­le be­ske­der langt­fra var gen­gældt af kvin­den.

» Der er in­tet sket mel­lem Bri­an Sandberg og eks­ko­nen. Hun sy­nes, det var gan­ske ube­ha­ge­ligt at mod­ta­ge de be­ske­der, og hun har på in­tet tids­punkt væ­ret in­ter­es­se­ret i at væ­re sam­men med Bri­an Sandberg, « lød det fra en tals­mand fra pres­se- og ju­ra­grup­pen i Bandidos.

De man­ge lum­re be­ske­der fra Bri­an Sandberg før­te der­for til, at han er ble­vet smidt i så­kaldt ’ bad stan­ding’. Det be­tød, at den land­skend­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.