Hen­rik hårdt ram

Prins­ge­ma­len må må­ske mel­de af­bud til Dron­nin­gens 75 års

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

KONGELIGT AF­BUD

Det er uvist, om prins­ge­ma­len vil væ­re ved sin hu­strus si­de på ons­dag og tors­dag, når dron­ning Mar­gret­he bli­ver fejret ved de to sto­re fe­ster på hen­holds­vis Chri­sti­ans­borg Slot og Fre­dens­borg Slot.

Det er yderst sjæl­dent, at dron­ning Mar­gret­he må stil­le ale­ne op til et pres­se­mø­de. Nor­malt har hun nem­lig al­tid prins­ge­ma­len ved sin si­de.

Men ved det yderst vel­be­søg­te pres­se­mø­de på Fre­dens­borg Slot i går ef­ter­mid­dags, som Dron­nin­gen hav­de ind­kaldt til i an­led­ning af sin 75 års fød­sels­dag på tors­dag, var det re­gen­ten selv, der ale­ne tog i mod i den im­po­ne­ren­de ha­ve­sal, der før har dan­net ram­men om an­dre pres­se­mø­der som for ek­sem­pel ved Fre­de­rik og Marys for­lovel­se.

Ik­ke sær­lig rart

» Jeg be­kla­ger, at prins­ge­ma­len ik­ke kan væ­re med. Men han har lagt sig med no­get, der lig­ner in­flu­en­za, « var det før­ste, Mar­gret­he for­tal­te pres­sen, da hun hav­de ta­get plads i en to- per­so­ners sart­grøn rokoko­so­fa med front mod mu­ren af pres­se­folk.

» Han har det ik­ke sær­lig rart li­ge nu. Det har man jo ik­ke, når man har in­flu­en­za. Det er rig­tig ær­ger­ligt, « lød det fra en op­rig­tigt be­kym­ret Mar­gret­he, der trods be­kym­rin­gen for sin sen­ge­lig­gen­de ge­mal skælm­sk til­fø­je­de: » Men jeg skul­le hil­se. « Hen­rik, der fyl­der 81 år den 11. ju­ni, har tid­li­ge­re haft pro­ble­mer med sit hel­bred. Blandt an­det har han væ­ret hårdt ramt af bron­ki­tis. Og det var mi­stan­ken om lun­ge­kræft, der fik Hen­rik til at læg­ge de fran­ske ci­ga­ret­ter helt på hyl­den i slut­nin­gen af 1990’ er­ne. Der­u­d­over har prins­ge­ma­len væ­ret pla­get af en dis­kuspro­laps, dår­li­ge knæ og skul­der. Og så li­der gour­me­ten Hen­rik og­så af po­da­gra.

For­skræk­kel­se

I dag går den al­dren­de prins­ge­mal så dår­ligt, at han of­te må ty til støt­te fra en stok. Og nu lig­ger han un­der dy­nen på Fre­dens­borg Slot og ple­jer in­tenst sin in­flu­en­za, så han kan bli­ve klar til fester­ne og ka­ret­tu­ren gen­nem Kø­ben­havn på ons­dag og tors­dag.

» Jeg hå­ber, han bli­ver klar. Men in­flu­en­za er ik­ke så­dan at spø­ge med, « sag­de Dron­nin­gen, da det of­fi­ci­el­le pres­se­mø­de var slut.

Og Mar­gret­hes an­sigt fortrak sig i for­skræk­kel­se, da te­sen om, at hun jo selv var i ri­si­ko for og­så at få en in­flu­en­za på hal­sen.

» Det vil­le væ­re uprak­tisk, « lød

TIRS­DAG 14. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.