Mt af in­flu­en­za Jour­na­list Pres­se­mø­der sat på plads

S fød­sels­dags­fe­ster

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

TIRS­DAG 14. APRIL 2015 Det er 43 år si­den, dron­ning Mar­gret­he holdt sit før­ste pres­se­mø­de. Fak­tisk var pres­se­mø­det den­gang, som Dron­nin­gen og prins­ge­ma­len ind­kald­te til, det før­ste no­gen­sin­de i det dan­ske kon­ge­hus. Men mø­det for­løb så godt, at pres­se­mø­der i dag er ble­vet en man­ge­årig tra­di­tion mel­lem pres­sen og det dan­ske kon­ge­hus. Her vir­ker det især of­te som om, at Dron­nin­gen li­ge­frem glæ­der sig til at mø­de pres­sen. Men så­dan var det ik­ke den­gang for 43 år si­den. Det var i det før­ste år som dron­ning, at mø­det blev holdt. Og Dron­nin­gen var fryg­te­lig nervøs for at stå an­sigt til an­sigt med den dan­ske pres­se. Det er hun ik­ke læn­ge­re. » Den­gang var det no­get nyt. Og jeg var me­get nervøs. Det er jeg nok kom­met over ef­ter­hån­den. Men det ( pres­se­mø­de­r­ne, red.) er en god må­de at kun­ne si­ge no­get på. Men og­så at hø­re ud fra spørgs­må­le­ne, hvad det er, man er in­ter­es­se­ret i, « sag­de Dron­nin­gen og til­fø­je­de: » Men for­hol­det har ud­vik­let sig ko­los­salt. « Men selv om pres­sen er kom­met me­get tæt­te­re på de kon­ge­li­ge, har dron­ning Mar­gret­he al­drig fortr­udt, at hun bød pres­sen in­den­for den­gang. » Nej, det har jeg fak­tisk ik­ke, « ly­der det ef­ter­tænk­somt fra ma­jestæten. » For jeg sy­nes, det er rart, at man en gang imel­lem kan få lov til at si­ge no­get selv. «

DU/ DE

På Ber­ling­s­kes nyheds­bu­reau BNB, sid­der jour­na­list Mi­cha­el Al­sen, og er ved at væn­ne sig til selv at væ­re én af da­gens nyhe­der.

Det blev den 28- åri­ge mand, da han i ren be­fip­pel­se glem­te de sær­li­ge roy­a­le til­ta­le­for­mer og på­drog sig en kon­ge­lig røf­fel med et æg­te dron­ning Mar­gret­he- smil, da han rej­ste sig op ved re­gen­tens pres­se­mø­de, og stil­le­de et læn­ge for­be­redt spørgs­mål, som han ger­ne vil­le ha­ve svar på .

en un­ge repor­ter D lag­de el­lers godt ud, da han ind­led­te med at præ­sen­te­re sig:

» Mi­cha­el Al­sen, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau. Kæm­pe til­lyk­ke med fød­sels­da­gen. «

Men så gik det galt med til­ta­le­for­men.

Dan­marks re­gent og hen­des to søn­ner er stort set de ene­ste i lan­det, som man al­tid skal hu­ske at ti­tu­le­re med De og De­res. Hvis man da ik­ke væl­ger det end­nu me­re for­mel­le som Hen­des Ma­jestæt, Dron­nin­gen el­ler De­res Kon­ge­li­ge Højhed.

Men i et øje­bliks nervø­si­tet trå­d­te Mi­cha­el Al­sen i den roy­a­le spi­nat, og glem­te alt om den sær­li­ge si­tu­a­tion.

» Jeg vil ger­ne ven­de til­ba­ge til dit in­ter­view i Ber­ling­s­ke Ti­den­de. Vis­se rø­ster har ud­lagt det som, at du blan­der dig lidt i..., « nå­e­de Mi­cha­el Al­sen at si­ge, in­den Dron­ning Mar­gret­he føl­te sig nødsa­get til at af­bry­de den for­ma­ste­li­ge repor­ter:

» Und­skyld, men nu skal jeg ik­ke væ­re me­get sip­pet, men jeg tror ik­ke, at vi har gå­et i sko­le sam­men, så jeg tror ik­ke, at vi er dus, « sag­de Mar­gret­he med et be­stemt blik i øj­ne­ne, ef­ter­fulgt af et stort af­væb­nen­de smil og en lat­ter.

Ban­ge for at kva­je sig

» Jeg op­fat­te­de ik­ke helt, hvad Dron­nin­gen sag­de til mig li­ge med det sam­me, og kun­ne ik­ke rig­tigt for­stå hvor hun vil­le hen. Men så kun­ne jeg godt op­fat­te, at jeg hav­de gjort no­get, der ik­ke var så godt. Men i ste­det for at be­kla­ge på ste­det gik jeg hur­tigt vi­de­re med mit for­be­red­te spørgs­mål, for­di jeg var ban­ge for, at jeg vil­le kom­me til at kva­je mig én gang til, « si­ger Mi­cha­el Al­sen til BT.

Den uhel­di­ge repor­ter for­tæl­ler, at han rent fak­tisk hav­de gå­et og øvet sig på til­ta­le­for­men det me­ste af da­gen, og at han hav­de glæ­det sig til at mø­de Dron­nin­gen ’ li­ve in action’:

» Det var mit før­ste roy­a­le pres­se­mø­de, og jeg hav­de glæ­det mig som en lil­le dreng. På vej­en til Fre­dens­borg hav­de jeg gå­et og ta­get sel­fies i ren be­gej­string. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.